Tải Công văn 805/BXD-QHKT năm 2017 áp dụng văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 805/BXD-QHKT năm 2017 áp dụng văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 805/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Đình Toàn
Ngày ban hành: 14/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 805/BXD-QHKT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 805/BXD-QHKT năm 2017 áp dụng văn bản pháp luật trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 805/BXD-QHKT
V/v áp dụng các văn bản pháp luật trong quyết
định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng

Hà Nội, ngày
14 tháng 4 năm 2017

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh

Phúc đáp Công văn số 866/UBND-KT ngày 23/02/2017
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc áp dụng các văn bản pháp luật
trong quyết định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập Quy hoạch xây dựng,
Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Điều 13 Luật Xây dựng
năm 2014, quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc phạm vi điều chỉnh
của Luật Xây dựng, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật Quy hoạch đô thị. Do
đó, việc lựa chọn tư vấn lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù được thực
hiện theo quy định của Luật Xây dựng năm 2014 và pháp luật có liên quan.

2. Theo quy định tại Khoản 1 Điều
18 của Luật Xây dựng năm 2014, cơ quan tổ chức lập quy hoạch xây dựng quyết
định hình thức lựa chọn tổ chức tư vấn tham gia lập quy hoạch xây dựng theo
quy định của pháp luật
. Vì vậy, trường hợp lựa chọn nhà thầu tư vấn
lập quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật
Đấu thầu năm 2013 thì áp dụng quy định của Luật Đấu thầu năm 2013 và các văn bản
hướng dẫn.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Ủy ban
nhân dân thành phố Hồ Chí Minh căn cứ chỉ đạo thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Phạm Hồng Hà (để b/c);
– Lưu VT, QHKT (T.04)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Nguyễn Đình Toàn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *