Tải Công văn 785/BXD-HTKT năm 2017 thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 785/BXD-HTKT năm 2017 thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 785/BXD-HTKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 12/04/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 785/BXD-HTKT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 785/BXD-HTKT năm 2017 thực hiện Điều chỉnh định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 785/BXD-HTKT
V/v Triển khai thực hiện Điều chỉnh
định hướng phát triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam


Nội, ngày
12 t
háng 04 năm 2017

 

Kính
gửi:
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương

Thực hiện nhiệm vụ Thủ tướng Chính phủ
giao tại Quyết định số 2502/QĐ-TTg ngày 22/12/2016 về Điều chỉnh định hướng phát
triển cấp nước đô thị và khu công nghiệp Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến
năm 2050 (sau đây viết tắt là Điều chỉnh định hướng cấp nước), Bộ Xây dựng đề
nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức triển khai thực hiện
Điều chỉnh Định hướng cấp nước, trong đó tập tr
ung một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Xây dựng và phê duyệt kế hoạch tổ
chức triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng cấp nước, đáp ứng nhu cầu phát
triển cấp nước của địa phương trong giai đoạn đến 2020, 2025 và tầm nhìn đến
2050.

2. Hoàn thành việc lập, rà soát, điều
chỉnh quy hoạch chuyên ngành cấp nước vùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương, trong đó đề nghị bổ sung các nội dung có liên quan đến biến đổi khí hậu
và bảo đảm cấp nước an toàn.

3. Tổ chức rà soát hoặc thực hiện ký
kết thỏa thuận dịch vụ cấp nước theo quy định tại Điều 31 Nghị định
số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và
tiêu thụ nước sạch nhằm nâng cao trách nhiệm quản lý giữa cơ quan nhà nước và
đơn vị cung cấp dịch vụ cấp nước trong việc đầu tư, phát triển cấp nước, đồng
thời thực hiện bảo đảm cấp nước an toàn.

4. Xây dựng, tổ chức thực hiện kế hoạch
tuyên truyền nâng cao nhận thức và vai trò, trách nhiệm của các tổ chức, cá
nhân trong việc bảo vệ nguồn nước, hệ thống cấp nước cũng như việc sử dụng nước
tiết kiệm, hiệu quả.

Trên đây là một số nhiệm vụ cụ thể nhằm
triển khai thực hiện Điều chỉnh định hướng cấp nước, Bộ Xây dựng đề nghị UBND
các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức thực hiện và gửi về Bộ Xây dựng
trước ngày 10/5/2017 để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính
phủ./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HTKT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Mỹ Linh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *