Tải Công văn 770/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu đá xây dựng của Công ty TNHH Thanh Phát HQ do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 770/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu đá xây dựng của Công ty TNHH Thanh Phát HQ do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 770/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 770/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 770/BXD-VLXD năm 2015 về xuất khẩu đá xây dựng của Công ty TNHH Thanh Phát HQ do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 770/BXD-VLXD
V/v: xuất khẩu đá
xây dựng của Công ty TNHH Thanh Phát HQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thanh Phát HQ

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 1018/UBND-KTN ngày
13/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định và công văn số 19/03/015/TPHQ của
Công ty TNHH Thanh Phát HQ về việc đề nghị xuất khẩu đá xây dựng (đá có quy
cách nhỏ hơn 0,5 m3 gọi tắt đá xây dựng) của Công ty TNHH Thanh Phát HQ trên
địa bàn tỉnh Bình Định. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 03 tháng 4 năm 2015, Đoàn kiểm tra do Bộ Xây dựng chủ
trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện UBND tỉnh Bình Định,
các Sở ngành địa phương liên quan đã kiểm tra thực tế tình hình khai thác, chế
biến và tiêu thụ đá xây dựng của Công ty TNHH Thanh Phát trên địa bàn tỉnh Bình
Định để xuất khẩu (Biên bản số 01/BB-ĐKT ngày 03/4/2015).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị của UBND tỉnh Bình Định
và doanh nghiệp; để tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, giải quyết công
ăn việc làm, hỗ trợ thị trường, tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước từ hoạt
động xuất khẩu, góp phần giải quyết tình trạng đổ thải ô nhiễm môi trường của
các cơ sở khai thác, chế biến đá xây dựng trên địa bàn Tỉnh, Bộ Xây dựng thống
nhất việc Công ty TNHH Thanh Phát HQ xuất khẩu đá xây dựng có quy cách nhỏ hơn
0,5 m3 trên địa bàn tỉnh Bình Định với khối lượng tối đa 1.000.000 m3 (Một
triệu mét khối), trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/12/2015. Căn cứ vào
tình hình xuất khẩu thực tế của Công ty, sự giám sát và đề xuất của cơ quan
liên quan, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng đá xây dựng xuất
khẩu trong thời gian tiếp theo.

Bộ Xây dựng đề nghị Công ty TNHH Thanh Phát HQ thực hiện
việc khai thác, chế biến và xuất khẩu đá xây dựng theo đúng Luật Khoáng sản
hiện hành, đặc biệt lưu ý đến tác động môi trường, an toàn lao động, an toàn
giao thông vận tải v.v…, đảm bảo đúng quy định về hồ sơ xuất khẩu khoáng sản
tại Thông tư 04/2012/TT-BXD ngày 20/9/2012 của Bộ Xây dựng về Hướng dẫn xuất
khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng. Đồng thời, định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng
và UBND tỉnh Bình Định 03 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của tháng báo
cáo; nội dung báo cáo về tình hình xuất khẩu đá xây dựng và đề xuất để Bộ kịp
thời nắm bắt tình hình.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về xuất khẩu đá xây dựng
trên địa bàn tỉnh Bình Định của Công ty TNHH Thanh Phát. Đề nghị Công ty TNHH
Thanh Phát HQ thực hiện theo đúng quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Bộ Công Thương;
– UBND tỉnh Bình Định;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan Bình Định;
– Lưu: VT, VLXD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *