Tải Công văn 757/BXD-KTXD năm 2015 về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 757/BXD-KTXD năm 2015 về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 757/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 757/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 757/BXD-KTXD năm 2015 về bảo lãnh thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 757/BXD-KTXD
V/v Bảo lãnh thực
hiện hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty cổ phần gang thép Thái
Nguyên

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 121/GTTN-ĐTPT ngày
21/02/2015 của Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên đề nghị hướng dẫn về bảo lãnh
thực hiện hợp đồng xây dựng. Về việc này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Bảo đảm thực hiện hợp đồng được quy định cụ thể tại Điều 16
Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ về hợp đồng trong hoạt
động xây dựng. Theo đó, mục đích bảo đảm thực hiện hợp đồng là để đảm bảo nghĩa
vụ thực hiện hợp đồng của bên nhận thầu với bên giao thầu trong thời gian thực hiện
hợp đồng.

Theo nội dung văn bản số 121/GTTN-ĐTPT, nhà thầu chính thực
hiện gói thầu EPC số 01 là nhà thầu China Metallurgical Group Corporation (MCC);
VINAINCON (Việt Nam) chỉ là nhà thầu phụ. Do đó, đối với hợp đồng thầu chính
thì nhà thầu chính MCC phải thực hiện bảo đảm thực hiện hợp đồng trước chủ đầu
tư với giá trị được quy định trong hợp đồng cho đến khi nhà thầu đã chuyển sang
nghĩa vụ bảo hành công trình theo quy định. Như vậy, việc nhà thầu chính MCC đề
nghị giảm trừ giá trị bảo lãnh thực hiện hợp đồng như Công ty cổ phần gang thép
Thái Nguyên nêu trong văn bản số 121/GTTN-ĐTPT là chưa đúng với quy định của
pháp luật; riêng giảm trừ bảo lãnh thực hiện hợp đồng cho phần C đã được nhà
thầu phụ VINAINCON (Việt Nam) thực hiện bảo lãnh là chấp nhận được.

Công ty cổ phần gang thép Thái Nguyên căn cứ ý kiến trên tổ
chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *