Tải Công văn 756/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp hệ số điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 756/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp hệ số điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 756/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 10/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 756/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 756/BXD-KTXD năm 2015 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp hệ số điều chỉnh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 756/BXD-KTXD
V/v Điều chỉnh giá
hợp đồng xây dựng theo phương pháp hệ số điều chỉnh.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4 năm 2015

 

Kính gửi: Ban QLDA đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao
thông vận tải

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 421/ĐHCM-DA1 ngày
11/02/2015 của Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải đề
nghị hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng theo phương pháp hệ số điều
chỉnh. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán hợp đồng xây
dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với quy
định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Cụ thể đối với trường hợp Ban
QLDA đường Hồ Chí Minh nêu tại văn bản số 421/ĐHCM-DA1 như sau:

1. Về hạng mục bê tông nhựa: cách điều chỉnh giá cho hạng
mục bê tông nhựa như Ban QLDA đường Hồ Chí Minh nêu tại văn bản số 421/ĐHCM-DA1
là phù hợp.

2. Về tỷ trọng các yếu tố chi phí để điều chỉnh giá hợp đồng
(a, b, c, …):

Theo nội dung văn bản số 421/ĐHCM-DA1, quá trình thực hiện
hợp đồng chủ đầu tư đã thay đổi thiết kế phần cầu, chuyển từ phương án làm mới
thành phương án tận dụng cầu cũ chỉ sửa chữa, cạp rộng đảm bảo chiều rộng theo
quy mô toàn tuyến. Khi thiết kế bị điều chỉnh thì tỷ trọng của các yếu tố chi phí
trong công thức điều chỉnh giá có thể đã bị thay đổi. Do đó, khi điều chỉnh giá
hợp đồng cho gói thầu này, các bên phải căn cứ vào hồ sơ giá hợp đồng (giá
trúng thầu) và các tài liệu có liên quan của hợp đồng để tính toán, thương thảo
lại tỷ trọng của các yếu tố chi phí này cho phù hợp; việc tách phần cầu thay
đổi thiết kế (sửa chữa, cạp rộng) để thanh toán theo dự toán được Bộ Giao thông
vận tại phê duyệt tại thời điểm thi công như nêu tại văn bản số 421/ĐHCM-DA1 là
chấp nhận được, nhưng phải tuân thủ các thỏa thuận của hợp đồng đã ký về thanh
toán cho các công việc thay đổi, điều chỉnh và bổ sung mới.

Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh – Bộ Giao thông vận tải
căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *