Tải Công văn 752/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư 13/2013/TT-BXD về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 752/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư 13/2013/TT-BXD về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 752/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 23/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 752/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 752/BXD-HĐXD năm 2014 hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư 13/2013/TT-BXD về thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 752/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư số
13/2013/TT-BXD ngày 18/8/2013 của Chính phủ.


Nội, ngày 23 tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn.

Bộ Xây dựng nhận được
công văn số 163/SXD-KTKH&VLXD ngày 31/3/2014 của Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn
về việc xin ý kiến hướng dẫn về Khoản 4 Điều 4 Thông tư số
13/2013/TT-BXD ngày 18/8/2013 của Chính phủ về quy định thẩm tra, thẩm định
và phê duyệt thiết kế xây dựng công trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

Số lượng hồ sơ thiết
kế kỹ thuật hoặc hồ sơ thiết kế thi công xây dựng công trình được đóng dấu thẩm
tra theo quy định tại Khoản 4 Điều 4 Thông tư số 13/2013/TT-BXD
nhằm phục vụ cho việc lưu trữ là 01 bộ hồ sơ bản vẽ đã được thẩm tra, trường
hợp công trình có nguồn vốn quy định tại Khoản 2 Điều 4 Thông
tư số 13/2013/TT-BXD thì đóng dấu thẩm tra cả quyển dự toán. Chủ đầu tư căn
cứ bộ hồ sơ đã được đóng dấu thẩm tra để triển khai các bước tiếp theo. Cơ quan
chuyên môn về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn thẩm tra không nhất thiết phải đóng
dấu “Đã thẩm tra” vào tất cả các bộ hồ sơ còn lại. Chủ đầu tư có trách nhiệm
trước pháp luật về tính trung thực của các bộ hồ sơ còn lại phải đúng với bộ hồ
sơ “Đã thẩm tra” được lưu trữ.

Trên đây là ý kiến của
Bộ Xây dựng, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Lạng Sơn nghiên cứu và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, HĐXD(NMH-05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *