Tải Công văn 7492/BTNMT-PC năm 2020 thực hiện Nghị quyết về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7492/BTNMT-PC năm 2020 thực hiện Nghị quyết về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7492/BTNMT-PC   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 31/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7492/BTNMT-PC

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7492/BTNMT-PC năm 2020 thực hiện Nghị quyết về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7492/BTNMT-PC
V/v thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội về không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản và khai thác tài nguyên nước

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Nghị quyết số 101/2019/QH14 ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Quốc hội về Kỳ họp thứ 8 – Quốc hội Khóa XIV (gọi tắt là Nghị quyết số 101/2019/QH14) và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 535/VPCP-QHĐP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Nghị quyết số 101/2019/QH14. Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo thẩm quyền chỉ đạo, thực hiện một số nội dung sau đây:

1. Không thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản theo quy định của Luật Khoáng sản số 60/2010/QH12 từ ngày 01 tháng 7 năm 2011 đến ngày 31 tháng 12 năm 2013.

2. Không thu tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước theo quy định của Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 từ ngày 01 tháng 01 năm 2013 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2017.

3. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan, tổ chức có liên quan rà soát và thực hiện các nội dung nêu tại mục 1 và mục 2 của Công văn này, bảo đảm tuân thủ đúng Nghị quyết số 101/2019/QH14.

Đề nghị quý Ủy ban báo cáo kết quả thực hiện các nội dung nêu trên về Bộ Tài nguyên và Môi trường (Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam) trước ngày 20 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, báo cáo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Ủy ban Thường vụ Quốc hội (để báo cáo):
– Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Ủy ban Kinh tế của Quốc hội;
– Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài chính;
– Lưu
: VT, VP(TH), ĐCKS, TNN, PC, DT75.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *