Tải Công văn 741/BXD-TCCB hướng dẫn thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 741/BXD-TCCB hướng dẫn thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 741/BXD-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 741/BXD-TCCB

[download]

Nội dung văn bản Công văn 741/BXD-TCCB hướng dẫn thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 741/BXD-TCCB
V/v hướng dẫn triển khai
thực hiện công tác Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ
các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Xây dựng

Năm 2015 là năm có
ý nghĩa quan trọng trong việc hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế
– xã hội 5 năm (2011 – 2015), tạo tiền đề cho những năm tiếp theo, đồng thời
cũng là diễn ra Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ IX và nhiều sự kiện
lịch sử trọng đại của đất nước. Để nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác vì
sự tiến bộ của phụ nữ, Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng đề nghị Ban Vì
sự tiến bộ của phụ nữ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai thực
hiện một số nội dung trọng tâm sau:

1. Tham mưu cho cấp ủy, chính
quyền cùng cấp triển khai các giải pháp nhằm tăng tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy Đảng
các cấp nhiệm kỳ 2015 – 2020

– Tham mưu để cấp
ủy, lãnh đạo chính quyền cơ quan, đơn vị khẩn trương hoàn thành nhiệm vụ được
giao tại Nghị quyết số 57/NQ-CP của Chính phủ về ban hành Chương trình hành
động của Chính phủ đến năm 2020 thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính
trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
và thực hiện công tác quy hoạch cán bộ nữ theo Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày
05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản
lý theo tinh thần Nghị quyết số 42-NQ/TW ngày 30/11/2004 của Bộ Chính trị (khóa
IX) và Kết luận số 55-KL/TW ngày 18/01/2013 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh
thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa X “Về công tác phụ nữ
thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”.

– Chủ động phối
hợp với các cơ quan chuyên môn tiến hành rà soát, phát hiện và giới thiệu những
cán bộ nữ có triển vọng cho các cấp ủy,
chính quyền các cấp.

– Tham mưu triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo tỷ lệ cấp
ủy viên nữ không dưới 15% và có cán bộ nữ trong ban thường vụ cấp ủy theo Chỉ
thị số 36-CT/TW ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ Chính trị về đại hội đảng các
cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

– Tham mưu cho
lãnh đạo, chính quyền các cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai thực hiện
chính sách đặc thù để tạo cơ hội cho phụ nữ phát triển
như chế độ hỗ trợ khi cán bộ nữ đi học, hỗ trợ
cho cán bộ nữ trong thực hiện công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý…
trong phạm vi cơ quan, đơn vị. Tiếp tục triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ
tiêu của Chương trình hành động số 03/LT BXD-CĐXDVN ngày 30/12/2011 của Bộ Xây
dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; đồng
thời tiến hành tổng kết 5 năm thực hiện Chương
trình hành động số 03/LT BXD-CĐXDVN ngày 30/12/2011 của Bộ Xây dựng và Công
đoàn Xây dựng Việt Nam về bình đẳng giới giai đoạn 2011-2015; thực hiện việc
lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu của Chiến lược, Kế
hoạch
hành động về bình đẳng giới vào Chương trình công tác của cơ quan,
đơn vị.

2. Tăng cường công tác phối hợp với
các tổ chức đoàn thể nhằm thực hiện tốt các hoạt động vì sự tiến bộ phụ nữ và
bình đẳng giới

– Phối hợp thực
hiện đánh giá giữa kỳ thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn
2011 – 2020 và tổng kết Chương trình quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011
– 2015; tổng kết Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015 và
phối hợp tham mưu xây dựng Kế hoạch hành động về bình đẳng giới giai đoạn 2016
– 2020 của cơ quan, đơn vị.

– Chủ động tham
mưu việc lồng ghép các mục tiêu, chỉ tiêu bình đẳng giới vào các chương trình,
kế hoạch công tác, đề án, dự án, … của cơ quan, đơn vị.

– Phối hợp rà soát
các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực bình đẳng giới và vì sự
tiến bộ của phụ nữ để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với Hiến pháp sửa
đổi, đồng thời rà soát các văn bản để kiến nghị sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với các quy định của Luật
Bình đẳng giới nhằm tăng cường sự tham gia và thụ hưởng của phụ nữ trong cơ
quan, đơn vị và trên các lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngành.

3. Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, tập
huấn nâng cao nhận thức về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ

– Tham mưu cho
lãnh đạo cơ quan, đơn vị xây dựng và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ
biến chính sách, pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ một
cách thiết thực, hiệu quả, bám sát nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Chú
trọng việc lồng ghép tuyên truyền về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ
trong triển khai các nhiệm vụ chuyên môn của cơ quan, đơn vị.

– Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác
vì sự tiến bộ của phụ nữ cho các thành viên Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các
cấp và các đơn vị trực thuộc. Tăng cường công tác giao lưu, trao đổi kinh
nghiệm giữa Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ các đơn vị trong ngành Xây dựng; tổ
chức các hội thảo chuyên đề, tọa đàm,… nhằm trao đổi thông tin, chia sẻ kinh
nghiệm trong lĩnh vực vì sự tiến bộ của phụ nữ và bình đẳng giới.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ

Ban vì sự tiến bộ
của phụ nữ các đơn vị xây dựng kế hoạch kiểm tra và tổ chức các đoàn kiểm tra hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ ở
các đơn vị trực thuộc.

Năm 2015, Ban Vì
sự tiến bộ của phụ nữ Bộ Xây dựng sẽ tổ chức
kiểm tra hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ
nữ đối với một số đơn vị thuộc Bộ (có kế hoạch cụ
thể
sau).

5. Thực hiện chế độ báo cáo

Báo cáo kết quả
hoạt động Vì sự tiến bộ của phụ nữ của các cơ quan, đơn vị đề nghị gửi về Bộ
Xây dựng trước ngày 10/12/2015 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia vì sự tiến bộ của phụ nữ Việt Nam.

Trong quá trình
thực hiện, nếu có những khó khăn, vướng mắc đề nghị thông tin về Bộ Xây dựng
(qua Vụ Tổ chức cán bộ) để phối hợp xử lý.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ LĐ-TB&XH (thay b/c);
– CĐXDVN;
– Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *