Tải Công văn 740/BXD-TCCB thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 740/BXD-TCCB thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 740/BXD-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Cao Lại Quang
Ngày ban hành: 09/04/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Dân số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 740/BXD-TCCB

[download]

Nội dung văn bản Công văn 740/BXD-TCCB thực hiện công tác Bình đẳng giới năm 2015 do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 740/BXD-TCCB
V/v Triển khai thực hiện
công tác Bình đẳng giới năm 2015

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ
Xây dựng

Sau 7 năm triển
khai thực hiện Luật Bình đẳng giới, công tác bình đẳng giới trong các cơ quan,
đơn vị thuộc Bộ Xây dựng đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, có nhiều đóng
góp tích cực cho sự phát triển của ngành Xây dựng. Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu
quả Luật Bình đẳng giới và các Chiến lược, Chương trình có liên quan, Bộ Xây
dựng yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ tập trung triển khai một số nội dung trọng tâm năm 2015 như sau:

1. Xây dựng kế
hoạch và tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình
đẳng giới

a) Hướng tới Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XIV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 nhằm phấn đấu thực
hiện mục tiêu về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2020, các cơ quan, đơn vị chỉ
đạo xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính
sách, pháp luật về bình đẳng giới.

– Nội dung: Đẩy
mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về Luật Bình đẳng giới, đặc
biệt là bình đẳng giới trong lĩnh vực chính trị thông qua các hình thức phù hợp
với từng đơn vị và đặc thù từng nhóm đối tượng.

– Đối tượng: Các
tầng lớp nhân dân, các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng
giới, phóng viên, biên tập viên, tuyên truyền viên, báo cáo viên về bình đẳng
giới.

b) Đẩy mạnh các
hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bình đẳng giới nhằm ngăn chặn,
giảm thiểu tình trạng bạo lực trên cơ sở giới, đặc biệt là bạo lực đối với phụ
nữ và trẻ em gái, giảm thiểu tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh do việc
lựa chọn giới tính thai nhi, vấn đề phụ nữ Việt Nam kết hôn với người nước
ngoài đơn thuần vì mục đích kinh tế.

– Nội dung: Đẩy
mạnh lồng ghép các hoạt động tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về
bình đẳng giới trong các hoạt động chuyên môn tại đơn vị (mô hình ngăn ngừa và
giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới; mô hình Nhóm tư vấn cộng đồng
dưới hình thức câu lạc bộ bình đẳng giới và hôn nhân gia đình, các mô hình có
liên quan đến bình đẳng giới, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới … đang được
các cơ quan, đơn vị triển khai).

– Đối tượng: Tập
trung vào nhóm đối tượng trẻ như sinh viên, thanh niên, phóng viên, biên tập
viên, các cấp lãnh đạo, cán bộ trực tiếp làm công tác bình đẳng giới tại cơ
quan, đơn vị; cộng tác viên, tuyên truyền viên về bình đẳng giới.

c) Hình thức hoạt
động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục: Thông qua các cuộc họp, hội nghị, hội
thảo, nói chuyện chuyên đề, tham quan học tập kinh nghiệm, xây dựng các sản phẩm truyền thông như tờ rơi, pano, áp phích và
trên các phương tiện thông tin truyền thông như báo giấy, báo điện tử… về
bình đẳng giới.

2. Nâng cao năng lực và hiệu quả quản lý nhà nước về bình đẳng giới

– Tiếp tục kiện
toàn công tác tổ chức và cán bộ làm công
tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ ở các cấp theo quy định hiện
hành phù hợp với thực tế của từng cơ quan, đơn vị, đảm bảo bố trí đủ cán bộ làm
công tác bình đẳng giới ở các cấp. Phân công rõ trách nhiệm đơn vị, bộ phận và
cán bộ làm công tác bình đẳng giới ở các cấp.

– Tiếp tục bồi
dưỡng, nâng cao năng lực, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng
giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Tổ chức tập huấn kiến thức về giới, phân tích
giới và kỹ năng lồng ghép giới cho cán bộ làm công tác xây dựng và hoạch định
chính sách và đội ngũ cán bộ làm công tác bình đẳng giới các cấp.

– Rà soát, nghiên
cứu sửa đổi, bổ sung và xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các cơ chế
chính sách về bình đẳng giới để thực hiện lồng ghép trong các chương trình, dự
án của cơ quan, đơn vị.

– Tiến hành tổng
kết 5 năm thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới giai đoạn 2011 – 2015
của cơ quan, đơn vị và tổng kết 5 năm thực hiện Chương trình hành động số 03/LT
BXD-CĐXDVN ngày 30/12/2011 của Bộ Xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam về
bình đẳng giới giai đoạn 2011- 2015.

3. Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các dịch vụ hỗ trợ thực hiện
bình đẳng giới

– Nghiên cứu xây
dựng và phát triển các hệ thống dịch vụ
nhằm hỗ trợ phụ nữ và nam giới bình đẳng về cơ hội, sự tham gia và thụ hưởng
trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, cung cấp thông tin, tư vấn, truyền
thông, đào tạo…

– Hưởng ứng việc
thí điểm xây dựng mô hình dịch vụ nhằm hỗ trợ cả nam và nữ phòng, chống bạo lực
trên cơ sở giới và hỗ trợ nạn nhân của bạo lực trên cơ sở giới.

4. Công tác thanh tra, kiểm tra về bình đẳng giới

– Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra tình hình thực hiện pháp luật về bình đẳng giới nhằm kịp
thời phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật về bình đẳng giới.

– Đẩy mạnh triển khai thực hiện các Nghị định hướng dẫn
thi hành Luật Bình đẳng giới, trong đó có Nghị định số 55/2009/NĐ-CP ngày
10/6/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về bình đẳng giới.

5. Thực hiện chế độ báo cáo

Báo cáo kết quả
thực hiện bình đẳng giới của các cơ quan, đơn vị gửi về Bộ Xây dựng trước ngày
10/12/2015 để tổng hợp báo cáo Ủy ban Quốc gia về bình đẳng giới.

Trong quá trình
thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Xây dựng (qua Vụ
Tổ chức Cán bộ) để phối hợp xử lý./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ LĐ-TB&XH (thay b/c);
– CĐXDVN;
– Lưu: VT, Vụ TCCB.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Cao Lại Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *