Tải Công văn 7283/BTNMT-TCMT năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chiến lược trong lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7283/BTNMT-TCMT năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chiến lược trong lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7283/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 23/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7283/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7283/BTNMT-TCMT năm 2020 về báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị, Nghị quyết, Chiến lược trong lĩnh vực môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7283/BTNMT-TCMT
V/v báo cáo kết quả thực hiện một số Chỉ thị, Nghị quyết, Chiến lược trong lĩnh vực môi trường

Hà Nội, ngày 23 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi:

– Các Bộ: Công an; Công Thương; Giao thông vận tải; Giáo dục và Đào tạo; Kế hoạch và Đầu tư; Khoa học và Công nghệ; Lao động – Thương binh và Xã hội; Ngoại giao; Nội vụ; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Quốc phòng; Tài chính; Tư pháp; Thông tin và Truyền thông; Xây dựng; Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Y tế;
– Đài Truyền hình Việt Nam; Đài Tiếng nói Việt Nam;
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Nhằm đánh giá kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 18/3/2013 của Chính phủ về một số vấn đề cấp bách trong lĩnh vực bảo vệ môi trường và Quyết định số 1216/QĐ-TTg ngày 05/9/2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng đề nghị Quý Cơ quan chỉ đạo thực hiện các nội dung sau:

1. Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện năm 2020 của các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị 25/CT-TTg , Nghị quyết số 35/NQ-CP và Quyết định số 1216/QĐ-TTg nêu trên, trong đó nêu rõ các kết quả đã hoàn thành, các nhiệm vụ đang triển khai thực hiện, các nhiệm vụ chậm tiến độ; khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân chậm tiến độ (nếu có) (mẫu báo cáo chi tiết tại Phụ lục được gửi kèm theo)

2. Đề xuất giải pháp, kế hoạch triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Báo cáo của Quý Cơ quan đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Tổng cục Môi trường, số 10 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội; điện thoại 024.37956868 (máy lẻ 3236), thư điện tử: phongtonghop@vea.gov.vn trước ngày 30 tháng 12 năm 2020 để tổng hợp.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng cảm ơn và mong nhận được sự hợp tác của Quý Cơ quan./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu VT, TCMT.VP (83).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

PHỤ LỤC I

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 CHỈ THỊ SỐ 25/CT-TTG NGÀY 31/8/2016 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CẤP BÁCH VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 7283/BTNMT-TCMT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Kết quả triển khai thực hiện

1. Tình hình phổ biến, quán triệt Chỉ thị và ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị

– Nêu tóm tắt các hoạt động phổ biến, quán triệt, chỉ đạo, tình hình xây dựng, ban hành, tổ chức triển khai Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị.

– Tình hình ban hành và tổ chức thực hiện nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch hành động về bảo bảo vệ môi trường.

2. Tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp của Chỉ thị

– Rà soát, ban hành theo thẩm quyền hoặc đề xuất, sửa đổi, bổ sung các quy định về bảo vệ môi trường theo hướng ngăn chặn các dự án đầu tư sử dụng công nghệ lạc hậu, loại hình sản xuất có nguy cơ cao gây ô nhiễm môi trường;

– Ban hành các quy chuẩn kỹ thuật môi trường của địa phương, tập trung vào các lĩnh vực có nguy cơ gây ô nhiễm cao và các đô thị đông dân cư, khu vực có hệ sinh thái nhạy cảm cần được bảo vệ;

– Rà soát báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt, các công trình biện pháp bảo vệ môi trường của các dự án đầu tư, nhất là các dự án lớn có nguy cơ cao tác động xấu đến môi trường để có điều chỉnh kịp thời;

– Tập trung xử lý triệt để, di dời cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng ra khỏi khu dân cư, chuyển vào các khu công nghiệp; yêu cầu tất cả các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, cụm công nghiệp xây dựng hệ thống xử lý nước thải tập trung; buộc đối tượng có quy mô xả thải lớn lắp đặt ngay các thiết bị kiểm soát, giám sát hoạt động xả thải theo quy định của pháp luật và truyền số liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương.

– Hoàn thành việc phê duyệt, rà soát phê duyệt lại theo thẩm quyền quy hoạch quản lý chất thải rắn; tổ chức thực hiện ngay quy hoạch đã được phê duyệt; điều tra, đánh giá, khoanh vùng và có kế hoạch xử lý các khu vực ô nhiễm tồn lưu trên địa bàn.

– Rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy, tăng cường năng lực quản lý môi trường, ưu tiên cấp huyện, xã; sử dụng nguồn sự nghiệp môi trường để bố trí cán bộ hợp đồng phụ trách công tác bảo vệ môi trường cấp xã; tăng cường đầu tư hiện đại hóa trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường;

– Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ môi trường, phân loại rác tại nguồn và thu gom rác thải; tạo điều kiện thuận lợi để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành viên phối hợp, phản biện, giám sát hoạt động bảo vệ môi trường; chủ động cung cấp thông tin, phát huy vai trò của báo chí trong công tác bảo vệ môi trường.

Bố cục báo cáo:

– Các văn bản đã được ban hành kèm theo số hiệu, ngày tháng năm ban hành của từng văn bản (01 bản photocopy gửi kèm báo cáo).

– Các nhiệm vụ, giải pháp đã hoàn thành (tóm tắt sản phẩm, kết quả đối với từng nhiệm vụ, giải pháp được giao trong Chỉ thị) kèm theo tiến độ thực hiện.

– Các nhiệm vụ, giải pháp chậm tiến độ (tóm tắt các hoạt động đã triển khai, kết quả đạt được, nêu rõ nguyên nhân, giải pháp đẩy nhanh tiến độ và cam kết thời gian hoàn thành.

3. Đánh giá kết quả đạt được

– Kết quả đạt được; thành công, thuận lợi.

– Kết quả chưa đạt được; tồn tại, hạn chế; nguyên nhân.

II. Một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp

 

PHỤ LỤC II

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 NGHỊ QUYẾT SỐ 35/NQ-CP NGÀY 18/3/2013 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ VẤN ĐỀ CẤP BÁCH TRONG LĨNH VỰC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
(Kèm theo Công văn số 7283/BTNMT-TCMT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Công tác tổ chức triển khai thực hiện

1.1. Tình hình phổ biến, quán triệt Nghị quyết và ban hành các Kế hoạch, chương trình triển khai thực hiện.

1.2. Tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo Quyết định số 1287/QĐ-TTg .

II. Đánh giá kết quả thực hiện

1. Kết quả đạt được

1.1. Về tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các khu, cụm công nghiệp; nâng cao chất lượng thẩm định yêu cầu bảo vệ môi trường trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, dự án phát triển.

1.2. Về chú trọng bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản.

1.3. Về khắc phục tình trạng ô nhiễm, cải thiện môi trường nông thôn, làng nghề.

1.4. Về khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường tại các thành phố lớn và các lưu vực sông.

1.5. Về kiểm soát chặt chẽ hoạt động nhập khẩu phế liệu.

1.6. Về ngăn chặn sự suy thoái của các hệ sinh thái, suy giảm các loài.

1.7. Về nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Các khó khăn, hạn chế.

2.2. Nguyên nhân của sự tồn tại, hạn chế.

III. Một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp

 

PHỤ LỤC III

MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN NĂM 2020 CHIẾN LƯỢC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA ĐẾN NĂM 2020, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2030
(Kèm theo Công văn số 7283/BTNMT-TCMT ngày 23 tháng 12 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường)

I. Đánh giá kết quả thực hiện Chiến lược bảo vệ môi trường năm 2020

1. Kết quả thực hiện các mục tiêu

– Báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu đã đề ra trong Chiến lược.

– Báo cáo kết quả thực hiện 46 chỉ tiêu quy định trong Chiến lược bảo vệ môi trường quốc gia trong năm 2020, bao gồm:

+ Nhóm 15 chỉ tiêu về giảm cơ bản các nguồn gây ô nhiễm môi trường;

+ Nhóm 08 chỉ tiêu về khắc phục, cải tạo môi trường các khu vực bị ô nhiễm, suy thoái; cải thiện đời sống của nhân dân;

+ Nhóm 18 chỉ tiêu về giảm nhẹ mức độ suy thoái, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên; kiềm chế tốc độ suy giảm đa dạng sinh học.

2. Kết quả thực hiện các nội dung, biện pháp bảo vệ môi trường

– Phòng ngừa, ngăn chặn việc phát sinh các nguồn gây ô nhiễm môi trường, khu vực ô nhiễm môi trường:

– Kiểm soát, xử lý, giảm thiểu phát sinh các nguồn gây ô nhiễm

– Cải tạo, phục hồi các khu vực đã bị ô nhiễm

– Đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật về môi trường

– Thực hiện khai thác, sử dụng hiệu quả, bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên

– Bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học

– Tăng cường năng lực ứng phó biến đổi khí hậu, giảm phát thải khí nhà kính

– Tuyên truyền, nâng cao ý thức trách nhiệm về bảo vệ môi trường

– Hoàn thiện pháp luật, thể chế quản lý, tăng cường năng lực thực thi pháp luật về bảo vệ môi trường

– Nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về bảo vệ môi trường

– Phát triển ngành kinh tế môi trường để hỗ trợ các ngành kinh tế khác giải quyết các vấn đề môi trường

– Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho bảo vệ môi trường

– Hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường

3. Kết quả thực hiện các giải pháp tổng thể

– Tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và người dân trong BVMT

– Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, phát triển và ứng dụng công nghệ về BVMT

– Phát triển ngành kinh tế môi trường để hỗ trợ các ngành kinh tế khác giải quyết các vấn đề môi trường, thúc đẩy tăng trưởng, tạo thu nhập và việc làm

– Tăng cường và đa dạng hóa đầu tư cho BVMT

4. Kết quả thực hiện các chương trình, dự án ưu tiên

II. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân

1. Các tồn tại, hạn chế.

2. Nguyên nhân của sự tồn tại, hạn chế.

III. Một số đề xuất, kiến nghị và giải pháp

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *