Tải Công văn 7220/BTNMT-TTTNMT năm 2020 về báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai ở địa phương (giai đoạn 2014-2020) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7220/BTNMT-TTTNMT năm 2020 về báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai ở địa phương (giai đoạn 2014-2020) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7220/BTNMT-TTTNMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Lê Minh Ngân
Ngày ban hành: 21/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7220/BTNMT-TTTNMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7220/BTNMT-TTTNMT năm 2020 về báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai ở địa phương (giai đoạn 2014-2020) do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7220/BTNMT-TTTNMT
V/v báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai ở địa phương (giai đoạn 2014-2020)

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 14 tháng 12 năm 2012, tại Quyết định số 1892/QĐ-TTg , Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất đai giai đoạn 2011-2020, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được giao thực hiện Dự án “Phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai cho các cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư trong phạm vi cả nước, ưu tiên đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và nông thôn” (sau đây gọi tắt là Dự án) từ năm 2014-2020.

Về tổ chức thực hiện Dự án nêu trên:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì xây dựng và tổ chức triển khai hiệu quả các hoạt động do Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện; Hướng dẫn các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai đồng bộ và hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức cộng đồng chính sách, pháp luật đất đai; Tham gia, phối hợp với các Bộ, ngành khác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai; Chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương, các cơ quan chức năng có liên quan kiểm tra, giám sát và định kỳ báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quả thực hiện dự án.

– Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ trì triển khai các hoạt động do địa phương thực hiện; Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan, tổ chức trong Dự án triển khai hiệu quả các hoạt động của Dự án tại địa phương; Phổ biến, nhân rộng và sử dụng hiệu quả các tài liệu tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp; Hàng năm, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm báo cáo tình hình và kết quả thực hiện dự án về Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Trên cơ sở đó, để phục vụ công tác đánh giá, tổng kết và báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện dự án, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương gửi báo cáo tổng hợp về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai ở địa phương (các cấp tỉnh, huyện, xã) từ năm 2014 – 2020 về Trung tâm Truyền thông tài nguyên và môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường theo mẫu gửi kèm (đầu mối liên hệ: Bà Vũ Thị Thi, email: vuthithi.hunre@gmail.com, điện thoại: 0962.900.622) trước ngày 31 tháng 12 năm 2020 để Bộ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Rất mong sự phối hợp của Quý Ủy ban.

Trân trọng cảm ơn./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, TTTNMT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Lê Minh Ngân

 

UBND TỈNH ……………
ĐƠN VỊ                      

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:               /

V/v báo cáo kết quả triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai ở địa phương (giai đoạn 2014-2020)

….…., ngày      tháng     năm 2020

 

MẪU BÁO CÁO

Tổng hợp về công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và nâng cao nhận thức chính sách pháp luật đất đai (giai đoạn 2014-2020)

I. Công tác chỉ đạo triển khai

II. Các hoạt động triển khai và kết quả đạt được

1. Hoạt động 1

2. Hoạt động 2

3. Hoạt động 3

4. Hoạt động…

III. Đánh giá chung

1. Hiệu quả đạt được (giai đoạn 2014 – 2020):

– Mức độ hiểu biết về chính sách pháp luật đất đai của người dân.

– Tỷ lệ đơn thư tố cáo, tranh chấp, khiếu nại so với trước đây.

2. Tồn tại và nguyên nhân:

3. Kiến nghị:

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *