Tải Công văn 72/BXD-KHCN năm 2018 về hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2017/BXD (theo Thông tư 10/2017/TT-BXD) do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 72/BXD-KHCN năm 2018 về hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2017/BXD (theo Thông tư 10/2017/TT-BXD) do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 72/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Quang Minh
Ngày ban hành: 24/01/2018   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 72/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 72/BXD-KHCN năm 2018 về hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2017/BXD (theo Thông tư 10/2017/TT-BXD) do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 72/BXD-KHCN
V/v hướng dẫn thực hiện QCVN 16:2017/BXD (theo Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017)

Hà Nội, ngày 24 tháng 01 năm 2018

 

Kính gửi: Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Bình

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 01/2018/YB ngày 05/01/2018 của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Yên Bình về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD ngày 29/9/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia sản phẩm hàng hóa vật liệu xây dựng (mã số QCVN 16:2017/BXD) và hướng dẫn chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy (sau đây gọi tắt là Thông tư số 10/2017/TT-BXD) liên quan đến nhập khẩu hàng hóa vật liệu xây dựng thuộc QCVN 16:2017/BXD. Sau khi nghiên cứu văn bản, Bộ Xây dựng hướng dẫn như sau:

– Căn cứ quy định tại khoản 2 Điều 1 Phạm vi điều chỉnh tại Thông tư số 10/2017/TT-BXD, hàng hóa thuộc QCVN 16:2017/BXD không yêu cầu bắt buộc phải có đánh giá, chứng nhận hợp quy mới được thông quan; và việc bắt buộc phải có đánh giá, chứng nhận hợp quy khi nhập khẩu về chỉ khi trước khi lưu thông và sử dụng vào các công trình xây dựng;

– Căn cứ quy định tại tiết b khoản 5 Điều 7 Thông tư số 10/2017/TT-BXD, các tổ chức, cá nhân nhập khẩu sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng có trách nhiệm cung cấp cho cơ quan Hải quan tại cửa khẩu bản đăng ký chứng nhận hợp quy có xác nhận của tổ chức chứng nhận hợp quy do Bộ Xây dựng chỉ định để thông quan hàng hóa; Bộ Xây dựng cung cấp danh sách các tổ chức đánh giá sự phù hợp đã được chỉ định kèm theo công văn này để Quý Công ty liên hệ, có bản đăng ký chứng nhận hợp quy để thông quan hàng hóa.

Trên đây là hướng dẫn thực hiện Thông tư số 10/2017/TT-BXD của Bộ Xây dựng, phúc đáp công văn số 01/2018/YB ngày 05/01/2018 của Quý Công ty để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ
VÀ MÔI TRƯỜNG
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quang Minh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *