Tải Công văn 716/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 716/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 716/BXD-VLXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 18/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Thương mại, đầu tư, chứng khoán   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 716/BXD-VLXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 716/BXD-VLXD năm 2014 hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 716/BXD-VLXD
V/v hướng dẫn xuất khẩu cát nhiễm mặn tận
thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa
Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định”.


Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2014

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định

Bộ Xây dựng nhận được công văn số
1022/UBND-KTN ngày 20/3/2014 của UBND tỉnh Bình Định về việc đề nghị hướng dẫn
xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận
thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định”. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Ngày 10/4/2014, Đoàn kiểm tra do Bộ
Xây dựng chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường và đại diện UBND
tỉnh Bình Định, các Sở ngành địa phương liên quan đã kiểm tra Dự án “Nạo
vét thông luồng, kết hợp tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và
huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định” (Biên bản làm việc số 02/BB-ĐKT ngày
10/4/2014).

Trên cơ sở kết quả kiểm tra và kiến
nghị của UBND tỉnh Bình Định tại công văn số 1022/UBND-KTN ngày 20/3/2014 đề
nghị xuất khẩu cát nhiễm mặn tận thu từ Dự án trên, nhằm đảm bảo mục tiêu của
Dự án thông luồng phục vụ tàu thuyền ra vào tránh trú bão ở cửa Đề Gi được
thuận lợi trong mùa lũ năm nay, Bộ Xây dựng thống nhất việc Công ty cổ phần
khoáng sản Kiến Hoàng làm thủ tục xuất khẩu khối lượng cát nhiễm mặn tận thu ở
khu vực luồng tàu ra vào thuộc Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp tận thu
cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định”  với khối lượng tối đa 90.000 m3(Chín mươi nghìn mét
khối)
trong khoảng thời gian từ nay đến ngày 31/5/2014 tại công văn số
715/BXD-VLXD ngày 18/4/2014.

Về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu
để xuất khẩu tại khu vực phía Nam thuộc phần trước luồng tàu của Dự án, Bộ Xây
dựng đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị thực hiện Dự án tiếp thu các kiến nghị
của Đoàn kiểm tra và hoàn chỉnh Dự án được cấp có thẩm quyền phê duyệt đảm bảo
theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 407/TB-VPCP ngày
17/12/2012 của Văn phòng Chính phủ về việc tận thu cát nhiễm mặn từ Dự án nạo
vét cửa sông để xuất khẩu. Đồng thời, chỉ đạo tập trung nạo vét thông luồng,
giám sát chặt chẽ việc tuân thủ các quy định hiện hành của đơn vị trong quá
trình thực hiện Dự án nạo vét có tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu, đặc biệt
lưu ý đến tác động môi trường, sạt lở bở sông và an toàn đường thủy, hàng hải
v.v…; định kỳ báo cáo Bộ Xây dựng 06 tháng/01 lần và gửi về trước ngày 25 của
tháng báo cáo; nội dung báo cáo về tình hình thực hiện dự án cùng với các đề
xuất, kiến nghị nếu có.

Căn cứ vào tình hình triển khai
thực tế và việc hoàn chỉnh Dự án, sự giám sát và đề xuất của UBND tỉnh Bình
Định, Bộ Xây dựng sẽ có ý kiến bằng văn bản về khối lượng cát nhiễm mặn tận thu
từ Dự án được xuất khẩu trong thời gian tiếp theo.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng
về xuất khẩu các nhiễm mặn tận thu từ Dự án “Nạo vét thông luồng, kết hợp
tận thu cát nhiễm mặn tại cửa Đề Gi, huyện Phù Cát và Phù Mỹ, tỉnh Bình
Định”. Đề nghị UBND tỉnh Bình Định phối hợp thực hiện.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Văn phòng Chính phủ;
– Bộ Tài nguyên và Môi trường;
– Tổng cục Hải quan;
– Cục Hải quan tỉnh Bình Định;
– Công ty cổ phần khoáng sản Kiến Hoàng;
– Lưu: VT, VLXD.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *