Tải Công văn 71/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 71/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 71/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 22/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 71/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 71/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 71/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về thủ tục đầu tư xây dựng.


Nội, ngày 22 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
915/SXD-HTKT ngày 24/4/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Lào Cai về việc hướng dẫn về
quy hoạch và cấp giấy phép xây dựng công trình thủy điện vừa và nhỏ trên địa
bàn tỉnh Lào Cai. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Điều 44 Luật Xây dựng thì các dự án xây dựng công trình nói
chung, công trình thủy điện nói riêng, được xây dựng tại khu vực nông thôn
(không nằm trong khu vực phát triển đô thị, quy hoạch chi tiết xã, điểm dân cư
nông thôn) thì phải lập quy hoạch chi tiết xây dựng để làm cơ sở lập dự án đầu
tư xây dựng và cắm mốc xây dựng ngoài thực địa.

2. Theo quy định tại Điểm k Khoản
2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014 thì công trình xây dựng thủy điện nằm ở nông thôn thuộc khu vực chưa có quy hoạch phát triển đô thị và quy hoạch
chi tiết xây dựng được duyệt
thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng.

3. Khoản 22 Điều 3 Luật Xây dựng
năm 2014 quy định Hệ thống công trình hạ tầng kỹ
thuật gồm công trình giao thông, thông tin liên lạc, cung cấp năng lượng, chiếu
sáng công cộng, cấp nước, thu gom và xử lý nước thải, chất thải rắn, nghĩa
trang và công trình khác
.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị Sở
Xây dựng tỉnh Lào Cai nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Lê Quang Hùng (để b/c);
– Lưu: VT, HĐXD (NLĐ – 0
4).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bùi Trung Dung

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *