Tải Công văn 7089/BTNMT-ĐCKS về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7089/BTNMT-ĐCKS về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7089/BTNMT-ĐCKS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 15/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7089/BTNMT-ĐCKS

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7089/BTNMT-ĐCKS về báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7089/BTNMT-ĐCKS
V/v báo cáo công tác quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản năm 2020

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Để có số liệu tổng hợp, lập Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi cả nước năm 2020, báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 158/2016/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Khoáng sản; đồng thời báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

1. Lập Báo cáo tình hình quản lý nhà nước về khoáng sản trong phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2020 theo các Mẫu số 37, Mẫu số 37a và Mẫu số 37b Thông tư số 45/2016/TT-BTNMT ngày 26 tháng 12 năm 2016 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ngoài ra, để có đầy đủ số liệu lập báo cáo theo yêu cầu quản lý và báo cáo Thủ tướng Chính phủ, đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương b sung một số nội dung cụ thể như sau:

(1) B sung nội dung trong báo cáo:

– Đánh giá tổng hợp công tác quản lý hoạt động thăm dò, khai thác cát sỏi lòng sông (thực trạng, nguyên nhân, giải pháp).

– Đánh giá tổng hợp công tác bảo vệ môi trường trong khai thác khoáng sản (thực trạng, nguyên nhân, giải pháp).

– Các giải pháp đã thực hiện nhằm ngăn chặn khai thác khoáng sản trái phép, đặc biệt là khai thác cát, sỏi lòng sông.

(2) Bổ sung nội dung trong biểu bảng số 37b:

– Tại Bảng số liệu tổng hợp về Giấy phép khai thác khoáng sản còn hiệu lực, đề nghị bổ sung các cột: thời hạn Giấy phép; cấp phép thông qua đấu giá hay không đấu giá.

– Tại Bảng số liệu tổng hợp về hoạt động khai thác khoáng sản, đề nghị tách riêng nội dung: Giấy phép thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường và Giấy phép do Ủy ban nhân dân tỉnh/thành phố cấp.

2. Lập báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 30 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường hiệu lực thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản và kế hoạch triển khai, thực hiện Chỉ thị số 38/CT-TTg ngày 29 tháng 9 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động thăm dò, khai thác, chế biến, sử dụng và xuất khẩu khoáng sản.

Văn bản của các quý Ủy ban đề nghị gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội) trước ngày 20 tháng 02 năm 2021. Tệp tin đề nghị gửi về địa chỉ email: vtckshdks.monre.gov.vn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp của quý Ủy ban trong công tác quản lý nhà nước về khoáng sản./.

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Sở TNMT các tỉnh, thành phố;
– Lưu VP, ĐCKS (T.130).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *