Tải Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 7059/BTNMT-ĐCKS   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Trần Quý Kiên
Ngày ban hành: 14/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS

[download]

Nội dung văn bản Công văn 7059/BTNMT-ĐCKS về tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 02/NQ-TW về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 7059/BTNMT-ĐCKS
V/v tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-TW ngày 25/4/2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Hà Nội, ngày 14 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Ngày 31 tháng 8 năm 2020, Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1157/TTg-CN giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương lập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02/NQ- TW ngày 25 tháng 4 năm 2011 của Bộ Chính trị về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 02) và chủ trì xây dựng dự thảo Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 02.

Để có thông tin, số liệu phục vụ công tác lập Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 02, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cung cấp các thông tin, số liệu liên quan đến công tác triển khai, quán triệt Nghị quyết số 02 của các đảng bộ, chính quyền các cấp, các ngành (nội dung chi tiết tại đề cương báo cáo kèm theo Công văn này) Để Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, lập báo cáo trình Thủ tướng Chính phủ báo cáo Bộ Chính trị.

Văn bản xin gửi về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam, số 6 Phạm Ngũ Lão, Hoàn Kiếm, Hà Nội) trước ngày 31 tháng 01 năm 2021. Thông tin chi tiết, xin liên hệ: ông Hoàng Tú Nghĩa, Vụ Khoáng sản, Tổng cục địa chất và Khoáng sản Việt Nam, điện thoại: 0948.749.595; Email: htnghia@monre.gov.vn.

Bộ Tài nguyên và Môi trường mong nhận được sự phối hợp của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (Để báo cáo);
– Phó Thủ tướng Trịnh đình Dũng (Để báo cáo);
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (Để báo cáo);
– Văn phòng Chính phủ;
– Lưu VT, đCKS (Ngh.70).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trần Quý Kiên

 

ĐỀ CƯƠNG

BÁO CÁO TỔNG KẾT NGHỊ QUYẾT SỐ 02
(kèm theo Công văn số     /BTNMT-ĐCKS ngày    tháng    năm 2020)

I. VỀ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH đỘNG

1. Về học tập, quán triệt Nghị quyết số 02

– Công tác triển khai học tập, quán triệt Nghị quyết số 02 của các cấp ủy Đảng theo nội dung hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương tại Văn bản số 20-HD/BTGTW ngày 28 tháng 10 năm 2011.

– Đối với 05 quan điểm lớn của đảng về chiến lược khoáng sản và phát triển công nghiệp khai khoáng.

– Đối với 03 Mục tiêu chung và 02 mục tiêu cụ thể

2. Chương trình, kế hoạch hành động

– Nghị quyết của đảng bộ, Chi bộ, chính quyền các cấp, các ngành về triển khai Nghị quyết số 02.

– Kế hoạch hành động.

II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC, NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ TRONG VIỆC TỔ CHỨC THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 02

1. Về nhận thức và kết quả của việc thể chế hóa Nghị quyết

– Thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của đảng về định hướng chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng trong Nghị quyết 02 trên các mặt sau đây:

+ Công tác triển khai thi hành Luật Khoáng sản.

+ Công tác ban hành văn bản chỉ đạo của đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp trong thực thi chính sách, pháp luật về khoáng sản, Chiến lược khoáng sản về khai thác, sử dụng hợp lý, tiết tiệm tài nguyên, bảo đảm an ninh – quốc phòng, bảo vệ môi trường, tăng cường quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác,…

– Những chuyển biến trong nhận thức về chính sách pháp luật, chiến lược khoáng sản và công nghiệp khai khoáng.

– Về nhận thức “khoáng sản” trong phát triển kinh tế – xã hội đất nước; quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng hợp lý, tiết kiệm, có hiệu quả.

– Vai trò và tầm quan trọng của Chiến lược khoáng sản đối với công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

– Vai trò của công nghiệp khai khoáng đối với phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

– Tác động của ngành công nghiệp khai khoáng đến môi trường, hạ tầng kỹ thuật cũng như các vấn đề về quốc phòng – an ninh.

2. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản

– Sự chỉ đạo của các cấp ủy đảng, sự tham gia của cả hệ thống chính trị.

– Các hình thức và phương pháp tuyên truyền, phổ biến pháp luật về khoáng sản.

– Nhận thức của xã hội, nhân dân, các tổ chức, cá nhân hoạt động khoáng sản; cán bộ, công chức làm công tác quản lý nhà nước về khoáng sản.

3. Về đổi mới cơ chế và chính sách về khoáng sản

– Cơ chế, chính sách về đầu tư, khoa học và công nghệ thăm dò và khai thác, chế biến khoáng sản.

– Chính sách tài chính.

– Chính sách sử dụng khoáng sản.

– Chính sách bảo vệ khoáng sản chưa khai thác; bảo đảm an ninh, quốc phòng, cảnh quan, di tích lịch sử, văn hóa và môi trường.

4. Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản

– Công tác rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản của địa phương hướng dẫn thực hiện quy định pháp luật về khoáng sản.

– Công tác lập, phê duyệt và công bố quy hoạch khoáng sản.

– Công tác thanh tra, kiểm tra về hoạt động khoáng sản.

– Công tác cấp phép hoạt động khoáng sản (số lượng giấy phép thăm dò, khai thác, đóng cửa mỏ).

– Cơ chế, chính sách định hướng phát triển ngành công nghiệp khai khoáng, bảo đảm sử dụng hợp lý, tiết kiệm, hiệu quả khoáng sản.

– Lượng hóa các tác động của Nghị quyết đến phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, tác động tích cực/hạn chế đến các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội qua các giai đoạn, tỷ trọng đóng góp của hoạt động khoáng sản trong GDP hàng năm, tác động của Nghị quyết với vấn đề kêu gọi đầu tư, xác định mục tiêu trọng điểm của địa phương; tác động tới vấn đề bảo vệ môi trường trong hoạt động khoáng sản.

II.2. Một số tồn tại, hạn chế và khó khăn, vướng mắc

– Về cơ chế, chính sách

– Sự phù hợp của cơ chế, chính sách trong hoạt động khoáng sản.

– Ảnh hưởng của chính sách, pháp luật khác liên quan.

– Về nguồn lực

+ Công tác đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật cao của địa phương.

+ Đầu tư thiết bị công nghệ tiên tiến, hiện đại.

– Các vấn đề khác

+ Công tác quy hoạch khoáng sản.

+ Công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

+ Cấp phép hoạt động khoáng sản.

+ Việc hình thành các khu công nghiệp khai thác, chế biến sâu khoáng sản mang tính tập trung.

+ Khai thác cát, sỏi lòng sông.

+ Hoạt động khai thác khoáng sản trái phép.

+ Công tác bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác, chế biến khoáng sản.

II. KIẾN NGHỊ

1. Về sửa đổi, bổ sung chính sách, pháp luật về khoáng sản và chính sách, pháp luật khác liên quan.

2. Về nội dung chính cần đưa vào Nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược khoáng sản trong tình hình mới (thay thế Nghị quyết 02).

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *