Tải Công văn 70/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 304/SXD-HTKT ngày 06/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 70/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 304/SXD-HTKT ngày 06/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 70/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Vũ Văn Phấn
Ngày ban hành: 30/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 70/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 70/BXD-QLN năm 2017 trả lời văn bản 304/SXD-HTKT ngày 06/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 70/BXD-QLN
V/v trả lời văn bản số 304/SXD-HTKT ngày 06/3/2017
của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Hà Nội,
ngày 30 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 304/SXD-HTKT
ngày 06/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình, đề nghị hướng dẫn về quy trình lựa
chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà
nước. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Để hệ thống pháp luật được thống nhất, không chồng
chéo, trùng lặp, pháp luật về nhà ở chỉ quy định về nguyên tắc lựa chọn chủ đầu
tư dự án xây dựng nhà ở xã hội bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước theo
nguyên tắc chung của pháp luật về đấu thầu. Cụ thể, tại Khoản 2 Điều
57 Luật Nhà ở năm 2014 và khoản 3 Điều 8 Nghị định số 100/2015/NĐ-CP
ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã
hội quy định: trường hợp Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để xây dựng
nhà ở xã hội thì thực hiện lựa chọn chủ đầu tư thông qua hình thức đấu thầu nếu
có từ hai nhà đầu tư trở lên đăng ký làm chủ đầu tư hoặc chỉ định chủ đầu tư nếu
chỉ có một nhà đầu tư đăng ký làm chủ đầu tư. Pháp luật về nhà ở không quy định
về trình tự, thủ tục lựa chọn chủ đầu tư dự án nhà ở xã hội mà phải thực hiện
theo quy định của pháp luật về đấu thầu
.

Do vậy, trong quá trình triển khai thực hiện, nếu
có vướng mắc về trình tự, thủ tục liên quan đến đấu thầu lựa chọn chủ đầu tư,
bao gồm cả việc đăng tải thông tin về dự án, đề nghị quý Sở tham vấn ý kiến của
Bộ Kế hoạch và Đầu tư hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể theo
thẩm quyền.

Thông tin về dự án nhà ở xã hội để đăng tải có
thể tham khảo những nội dung đã được quy định tại điểm b khoản 5
Điều 19 Luật Nhà ở năm 2014.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng
trả lời
văn bản số 304/SXD-HTKT ngày 06/3/2017 của Sở Xây dựng tỉnh
Thái Bình. Đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình nghiên cứu để thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT Phạm Hồng Hà (để báo cáo);
– UBND tỉnh Thái Bình;
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ
TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN
PHÓ CỤC TRƯỞNGVũ Văn Phấn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *