Tải Công văn 70/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về điều chỉnh giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 70/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về điều chỉnh giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 70/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Văn Dưỡng
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 70/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 70/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn về điều chỉnh giấy phép xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 70/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn về điều chỉnh giấy phép
xây dựng.

Hà Nội, ngày
19 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Công ty Cổ phần Thu Minh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 16/TM-2017 ngày
20/4/2017 của Công ty Cổ phần Thu Minh về việc hướng dẫn điều chỉnh giấy phép
xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Dự án Bể bơi trung tâm văn hóa thể thao huyện Từ
Liêm là dự án nhà nước kêu gọi đầu tư bằng hình thức xã hội hóa công trình công
ích do Công ty Cổ phần Thu Minh tham gia đầu tư (sau đây gọi tắt là Dự án) gồm
các công trình khối nhà bể bơi, bể vầy, nhà hành chính, nhà thường trực đã được
Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm cấp giấy phép xây dựng số 34/GPXD ngày 28/02/2011
cho công trình bể bơi với 02 tầng cao và 01 tầng hầm theo Quy hoạch tổng mặt bằng
điều chỉnh tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm chấp thuận tại văn
bản ngày 08/11/2010.

Theo báo cáo của chủ đầu tư tại văn bản số 16/TM-2017
nói trên thì từ năm 2013 chủ đầu tư đã xây dựng đồng bộ và đưa vào sử dụng 04
công trình nêu trên với chiều cao tăng 01 tầng so với Quy hoạch mặt bằng điều
chỉnh tỷ lệ 1/500 đã được Ủy ban nhân dân huyện Từ Liêm chấp thuận tại văn bản
ngày 08/11/2010 nhưng lại phù hợp với Quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 của
Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội chấp thuận ngày 26/3/2001. Do đó, Công ty
Cổ phần Thu Minh liên hệ với Ủy ban nhân dân quận Bắc Từ Liêm để được hướng dẫn
thực hiện đo đạc xác nhận hiện trạng và đối chiếu với quy hoạch tổng mặt bằng tỷ
lệ 1/500 đã được Kiến trúc sư trưởng thành phố Hà Nội phê duyệt tại văn bản số
1015/KHST-DT3 ngày 03/11/1999 để hoàn thiện hồ sơ hoàn công trước khi cơ quan
có thẩm quyền có trách nhiệm điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng
theo quy định tại Khoản 4 Điều 16 Thông tư số 15/2016/TT-BXD
ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng.

Theo quy định tại Khoản 2 Điều 18
Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp
giấy phép xây dựng thì thẩm quyền điều chỉnh, cấp lại giấy phép xây dựng do cơ
quan đã cấp giấy phép xây dựng thực hiện.

Trên đây là hướng dẫn của Bộ Xây dựng, đề nghị
Công ty Cổ phần Thu Minh nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Lê Quang Hùng (để b/c);
– Lưu: VT, HĐXD (NLĐ – 04).

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG


Bùi Văn Dưỡng

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *