Tải Công văn 690/BXD-QHKT năm 2014 quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ Môi trường xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 690/BXD-QHKT năm 2014 quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ Môi trường xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 690/BXD-QHKT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phan Thị Mỹ Linh
Ngày ban hành: 16/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 690/BXD-QHKT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 690/BXD-QHKT năm 2014 quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ Môi trường xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 690/BXD-QHKT
V/v quy hoạch xây dựng Khu Công nghệ Môi trường
xanh, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An

Hà Nội, ngày 16
tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân tỉnh Long An

Phúc đáp Văn bản số 290/UBND-KT ngày 24/01/2014 của
UBND tỉnh Long An về việc xin ý kiến góp ý đồ án Quy hoạch xây dựng Khu Công
nghệ Môi trường xanh, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Đề nghị UBND thống nhất tên gọi là “Khu liên hợp
xử lý chất thải rắn Tân Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An” cho phù hợp với
các quy hoạch: Quy hoạch xây dựng vùng thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020 và tầm
nhìn đến năm 2050 (phê duyệt tại Quyết định số 589/QĐ-TTg ngày 20/5/2008 của Thủ
tướng Chính phủ); Quy hoạch xây dựng khu xử lý chất thải rắn 3 vùng kinh tế trọng
điểm Bắc Bộ, miền Trung và phía Nam đến năm 2020 (phê duyệt tại Quyết định số
1440/QĐ-TTg ngày 06/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ).

Trường hợp cần thay đổi tên gọi và bổ sung các chức
năng như khu ở, khu nghiên cứu công nghệ môi trường, trung tâm giáo dục, dịch vụ
hỗ trợ,… khác với tính chất của một Khu liên hợp xử lý chất thải rắn thì UBND
tỉnh Long An cần báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận để làm cơ sở
triển khai các bước phê duyệt quy hoạch, quản lý đất đai và đầu tư xây dựng.

2. Căn cứ Điểm e Khoản 2 Mục II
Thông tư số 07/2008/TT-BXD ngày 07/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn lập, thẩm
định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng, đề nghị UBND tỉnh Long An chỉ đạo
tổ chức lập quy hoạch chung xây dựng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Tân Thành
trước khi tiến hành lập quy hoạch chi tiết xây dựng. Trong nội dung đồ án quy
hoạch chung xây dựng, cần xác định rõ các phân khu chức năng, việc kết nối với
các công trình kỹ thuật ngoài ranh giới và xác định các khu dân cư, dịch vụ đảm
bảo sự phát triển theo các giai đoạn.

3. Trình bày rõ về công nghệ xử lý chất thải rắn được
lựa chọn áp dụng. Trên cơ sở đó, nghiên cứu tính toán nhu cầu sử dụng đất cho
các công trình xử lý chất thải rắn, công trình phụ trợ và đất dự trữ phát triển
phù hợp; đảm bảo tiết kiệm quỹ đất, bảo vệ môi trường tự nhiên, xã hội cho khu
vực và toàn vùng.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị UBND tỉnh
Long An chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để b/c);
– Sở XD tỉnh Long An;
– Cty TNHH xử lý chất thải rắn Việt Nam;
– Lưu: VT, QHKT. (T.07)         

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Phan Thị Mỹ Linh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *