Tải Công văn 69/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2016 xác nhận thay đổi thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 69/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2016 xác nhận thay đổi thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 69/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Lê Văn Lịch
Ngày ban hành: 20/01/2016   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 69/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 69/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2016 xác nhận thay đổi thông tin về tên người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 69/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v xác nhận thay đổi thông tin về
tên người sử dụn
g đất, chủ sở hữu tài sn
gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 20 tháng 01 năm 2016

 

Kính
gửi:
Sở Tài nguyên và Môi
trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Theo quy định của pháp luật đất đai,
trên Giấy chứng nh
n quyền sử dụng đất, quyền sở hữu
nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (Giấy chứng nhận) có thể
hiện thông tin về người sử dụng đất; trong đó có số giấy chứng minh nhân dân nhằm xác định đúng người sử dụng đất,
tránh trùng lặp với người sử dụng đất khác. Tuy nhiên, thực hiện theo quy định
của Luật Căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2016 và quy định
về thay đổi chứng minh nhân dân nên có nhiều trường hợp sẽ thay đổi thông tin về
số chứng minh nhân dân trên Giấy chứng nhận
và hồ sơ địa chính, gây vướng mắc trong việc thực hiện quyền của người sử dụng
đất.

Đtháo gỡ vướng
mắc trên và tạo Điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện các thủ tục
hành chính về đất đai, Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Sở Tài nguyên và Môi
trường chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai
và các Chi nhánh của Văn phòng đăng ký đất đai chỉ thực hiện việc xác nhận thay
đổi số chứn
g minh nhân dân trên Giấy chứng nhận và hồ sơ địa
chính khi người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất có nhu cầu xác
nhận thay đổi số chứng minh nhân dân hoặc kết hợp khi thực hiện các thủ tục
đăng ký biến động đất đai như sau:

1. Yêu cầu người sử dụng đất xuất
trình một trong các giấy tờ sau để kiểm tra, đối chi
ếu: Chứng
minh nhân dân c
ũ, hoặc giấy xác nhận của công an về việc
thay đổi chứng minh nhân dân, căn cước côn
g dân, hoặc Shộ khẩu đã được cơ quan
công an Điều chỉnh/xác nhận thay đổi về số
chứng minh nhân dân cũ thành số chứng minh nhân dân mới, số căn cước công dân.

2. Thực hiện thủ tục xác nhận thay đổi số chứng minh nhân dân hoặc căn
cước công dân trên Giấy chứng nhận và hồ sơ địa chính theo quy định tại
Khoản 7 Điều 18 của Thông tư số 23/2014/TT-BTNMT
ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về Giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trường hợp hồ sơ mà người sử dụng đất,
chủ sở
hữu tài sản gắn liền với đất nộp khi thực hiện thủ
tục đăng ký bi
ến động mà trong đó hợp đồng, văn bản đã thể hiện số chứng
minh nhân dân cũ và số chứng minh nhân
dân mới hoặc số căn cước công dân thì thực hiện đồng thời việc đăng k
ý biến động và xác nhận thay đổi về số chứng minh nhân dân mới/căn cước
công dân.

Đnghị Sở Tài
nguyên và Môi trường chỉ đạo thực hiện thống nhất tại địa phương./.

 


Nơi nhận:

– Như trên;
– Thứ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– TCT Lê Thanh Khuyến (để báo cáo);
– Webs
ite Tổng cục Quản lý
đất đai;
Lưu VT (VPTH), CĐKĐĐ (ĐKĐĐ).

KT. TỔNG CỤC
TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lê Văn Lịch

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *