Tải Công văn 69/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn thủ tục về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 69/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn thủ tục về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 69/BXD-HĐXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Trung Dung
Ngày ban hành: 19/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 69/BXD-HĐXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 69/BXD-HĐXD năm 2017 hướng dẫn thủ tục về giấy phép xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 69/BXD-HĐXD
V/v hướng dẫn thủ tục về giấy phép xây dựng
công trình


Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2017

 

Kính
gửi:
Trường Đại học Đại Nam

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
17/CV-ĐN ngày 16/3/2017 của Trường Đại học Đại Nam về việc hướng dẫn thủ tục về
giấy phép xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

1. Trường Đại học Đại Nam cần
căn cứ vào thời điểm khởi công của từng công trình và văn bản quy phạm pháp luật
quy định tại thời điểm đó để xác định công trình có thuộc đối tượng miễn giấy
phép xây dựng hay không?

Trường hợp công trình thuộc đối
tượng miễn giấy phép xây dựng thì theo quy định tại Khoản 2 Điều
77 Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án
đầu tư xây dựng và Điều 18 Thông tư số 15/2016/TT-BXD ngày
30/6/2016 của Bộ Xây dựng hướng dẫn về cấp giấy phép xây dựng đã khởi công xây
dựng trước ngày 01/01/2015 thì được tiếp tục xây dựng mà không phải đề nghị cấp
giấy phép xây dựng, nếu chưa khởi công xây dựng thì chủ đầu tư phải đề nghị cấp
giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành.

2. Trường Đại học Đại Nam xây dựng
một số công trình tạm phục vụ cho việc học tập và sinh hoạt của sinh viên, các
công trình tạm này không thuộc đối tượng miễn giấy phép xây dựng theo quy định
tại Điểm c Khoản 2 Điều 89 Luật Xây dựng năm 2014. Do đó,
trước khi xây dựng, Trường Đại học Đại Nam phải đề nghị cấp giấy phép xây dựng
theo quy định hiện hành.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng,
đề nghị Trường Đại học Đại Nam nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Lê Quang Hùng (để b/c);
– Lưu: VT, HĐXD (NLĐ – 0
4).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG

Bùi Trung Dung

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *