Tải Công văn 6872/BTNMT-TCMT năm 2020 hướng dẫn thủ tục về đánh giá tác động môi trường đối với ngành nghề sản xuất điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 6872/BTNMT-TCMT năm 2020 hướng dẫn thủ tục về đánh giá tác động môi trường đối với ngành nghề sản xuất điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 6872/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 07/12/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài nguyên, Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 6872/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 6872/BTNMT-TCMT năm 2020 hướng dẫn thủ tục về đánh giá tác động môi trường đối với ngành nghề sản xuất điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 6872/BTNMT-TCMT
V/v hướng dẫn thủ tục về đánh giá tác động môi trường đối với ngành nghề sản xuất điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2020

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai.

Phúc đáp Văn bản số 13029/UBND-KTN ngày 28 tháng 10 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc kiến nghị không đánh giá tác động môi trường đối với ngành nghề sản xuất điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp, Bộ Tài nguyên và Môi trường có ý kiến như sau:

Dự án đầu tư mở rộng quy mô, thay đổi loại hình sản xuất của khu công nghiệp đang hoạt động bao gồm cả việc bổ sung ngành nghề sản xuất và phân phối điện, hoạt động sản xuất điện từ năng lượng mặt trời thuộc đối tượng phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định tại số thứ tự 105 Phụ lục II mục I Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. Do đó, không có cơ sở để áp dụng việc miễn thực hiện hoặc không thực hiện đánh giá tác động môi trường đối với việc bổ sung ngành nghề sản xuất điện mặt trời mái nhà trong khu công nghiệp.

Trên đây là ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai để hướng dẫn thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Lưu: VT, TCMT(TĐ).VTH5.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *