Tải Công văn 672/BTNMT-TCMT về tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 672/BTNMT-TCMT về tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 672/BTNMT-TCMT   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Võ Tuấn Nhân
Ngày ban hành: 08/02/2021   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Môi trường, Y tế – dược   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 672/BTNMT-TCMT

[download]

Nội dung văn bản Công văn 672/BTNMT-TCMT về tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021 do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 672/BTNMT-TCMT
V/v tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2021

 

Kính gửi: y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Đ tăng cường công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trong dịp Tết Âm lịch năm 2021, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quán triệt, chỉ đạo các cơ quan liên quan của địa phương thực hiện một số nội dung sau:

– Bố trí, sắp xếp lực lượng tiếp nhận, xử lý thông tin và kịp thời huy động các nguồn lực để tổ chức xử lý, khắc phục ô nhiễm môi trường nhanh chóng, hiệu quả; báo cáo kịp thời tới các cơ quan chuyên trách ứng phó các sự cố môi trường và các sự cố khác (phòng chống cháy nổ, hóa chất, tràn dầu, vận chuyển hàng nguy hiểm,…) và phối hợp trong công tác ứng phó, khắc phục, gim thiểu thiệt hại trong trường hp có sự cố.

– Chỉ đạo các đơn vị tại địa phương thực hiện nghiêm túc công tác quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (theo nội dung các Công văn số 676/BTNMT-TCMT ngày 14 tháng 02 năm 2020; Công văn số 1878/BTNMT-TCMT ngày 07 tháng 4 năm 2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế).

– Tổ chức thực hiện các phương án thu gom, xử lý đảm bảo vệ sinh đối với các loại chất thải phát sinh trên địa bàn, tập trung vào các khu vực có cơ sở chăn nuôi/giết mổ, các khu vực chợ, khu dân cư tập trung và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh lượng chất thải lớn;

– Tăng cường các biện pháp thông tin, truyền thông nhằm quán triệt tới từng cơ quan, đơn vị, hộ gia đình và người dân về việc đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, thực hiện nghiêm túc khuyến cáo 5K của Bộ Y tế (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tụ tập, khai báo y tế) trong quá trình chuyển giao, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải đúng quy định và tăng cường công tác vệ sinh, môi trường tại địa phương để đảm bảo sinh hoạt của người dân.

Trân trọng./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng
Trần Hồng Hà (để báo cáo);
– Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19;
– Bộ Y tế;
– Lưu: VT, TC
MT, Đ(05).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Võ Tuấn Nhân

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *