Tải Công văn 67/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 67/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 67/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 14/01/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 67/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 67/BXD-KTXD năm 2015 xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 67/BXD-KTXD
V/v: xác định giá ca máy bơm nước động cơ điện.

Hà Nội, ngày 14
tháng 01 năm 2014

 

Kính
gửi:
Công ty Cổ phần Xây dựng 47

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số
1822/CV-KTKH ngày 18/12/2014 của Công ty Cổ phần Xây dựng 47 về việc xác định
giá ca máy bơm nước động cơ điện. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

1. Theo quy định tại Điều 3 (Nội dung chi phí trong giá ca máy), Chương 2 (Phương pháp
xác định giá ca máy) Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng
về hướng dẫn phương pháp xác định giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công
trình: “Giá ca máy là mức chi phí dự tính cần thiết cho máy và thiết
bị thi công làm việc trong một ca. Các nội dung chi phí trong giá ca máy được
xác định phù hợp theo các loại máy sử dụng để thi công xây dựng công trình và điều
kiện cụ thể của công trình
”.

2. Giá ca máy bao gồm: Chi phí
khấu hao, chi phí sửa chữa, chi phí chi phí nhiên liệu, năng lượng, tiền lương
thợ điều khiển máy, chi phí khác của máy và được xác định theo công thức nêu tại
Điều 3, Chương 2 của Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày
26/5/2010.

3. Số ca năm được xác định theo
nguyên tắc phù hợp với đặc tính và quy trình vận hành của từng loại máy,
khối lượng thi công của công trình, quy mô công trình, tiến độ và các điều
kiện cụ thể khác
.

4. Dữ liệu cơ sở xác định giá
ca máy và thiết bị thi công ban hành kèm theo Thông tư số 06/2010/TT-BXD ngày
26/5/2010 là dự tính, theo quy trình vận hành phổ biến và áp dụng đối với những
khối lượng bình quân tương ứng với các công tác xây lắp có sử dụng máy với thời
gian sử dụng máy đảm bảo đúng yêu cầu kỹ thuật, bảo dưỡng, sửa chữa máy trong
điều kiện bình thường, hiệu suất sử dụng máy trung bình tiên tiến, số ca máy
bình quân hàng năm được tính khấu hao theo quy định; dữ liệu cơ sở xác định giá
ca máy và thiết bị thi công là cơ sở để chủ đầu tư tham khảo trong việc lập và
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

5. Theo nội dung nêu tại công
văn số 1822/CV-KTKH ngày 18/12/2014 thì:

a) Máy bơm được thiết kế theo
quy trình vận hành là 02 máy bơm điện công suất 55Kw/h bơm nước liên tục phục vụ
cho khu vực hạ du (hai máy hoạt động kế tiếp nhau);

b) Số giờ xác định trong ca là
8 giờ liên tục (các công tác dừng nghỉ, chuẩn bị, bảo dưỡng…. được thực hiện
ngoài giờ hoạt động của máy);

c) Thực tế tiêu hao năng lượng
được các bên ghi nhận tại đồng hồ điện không vượt công suất thiết kế của máy
bơm (55Kw/h).

d) Hợp đồng xây lắp số 12/2009/HĐKT-KH ngày
22/12/2009 ký giữa Ban Quản lý Đầu tư và Xây dựng Thủy lợi 7 và Công ty Cổ phần
Xây dựng 47 là hợp đồng theo đơn giá, Công tác bơm nước hạ du thuộc khối lượng
phát sinh trong Phụ lục hợp đồng ký giữa các bên ngày 18/01/2014, nên việc xác
định giá ca máy trên cơ sở mục a, mục b, mục c nêu trên là phù hợp với quy định
của hợp đồng.

Với nội dung nêu tại mục 1, mục
2, mục 3, mục 4, mục 5 nêu trên thì việc lập giá ca máy bơm theo năng lượng
tiêu hao thực tế là phù hợp; tuy nhiên, do máy bơm được chủ đầu tư mua cấp cho
nhà thầu nên không tính chi phí khấu hao, nhưng có tính chi phí sửa chữa và các
chi phí theo quy định nêu tại mục 2 của công văn này.

Công ty Cổ phần Xây dựng 47,
căn cứ hướng dẫn trên tổ chức thực hiện theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Thắng 8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *