Tải Công văn 667/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn trình tự và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 667/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn trình tự và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 667/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 29/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 667/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 667/BXD-KTXD năm 2017 hướng dẫn trình tự và thẩm quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 667/BXD-KTXD
V/v hướng dẫn trình tự và thẩm quyền lập, thẩm
định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư.

Hà Nội, ngày 29
tháng 03 năm 2017

 

Kính gửi:
Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1165/SXD-QLXD
ngày 17/11/2016 của Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh về việc hướng dẫn về trình tự và thẩm
quyền lập, thẩm định, phê duyệt dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư. Sau khi xem
xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Tại khoản 2 Điều 24 Nghị định số
59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng
quy định về thẩm quyền phê duyệt thiết kế, dự toán xây dựng như sau:

a) Người quyết định đầu tư phê duyệt thiết kế kỹ
thuật, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước; phê duyệt thiết kế bản vẽ
thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế hai bước;

b) Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế bản
vẽ thi công, dự toán xây dựng trường hợp thiết kế ba bước.

Như vậy, các chi phí trong giai đoạn
chuẩn bị dự án được xác định trên cơ sở phạm vi công việc thực hiện nằm trong kế
hoạch kèm dự toán chi phí chuẩn bị đầu tư và được Người quyết định đầu tư phê
duyệt. Người quyết định đầu tư có thể ủy quyền cho chủ đầu tư phê duyệt, trường
hợp chưa xác định được chủ đầu tư thì Người đứng đầu đơn vị được giao nhiệm vụ
chuẩn bị dự án phê duyệt.

Sở Xây dựng tỉnh Trà Vinh căn cứ ý
kiến nêu trên tổ chức thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD(Lan).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *