Tải Công văn 652/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế – kỹ thuật cho việc kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 652/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế – kỹ thuật cho việc kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 652/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 30/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 652/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 652/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế – kỹ thuật cho việc kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 652/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v hướng dẫn áp dụng định mức kinh tế – kỹ thuật cho việc kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính

Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Phúc đáp Công văn số 680/STNMT-KHTC ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về việc hướng dẫn áp dụng đơn giá thu đối với trường hợp thực hiện kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính, sau khi nghiên cứu, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo quy định tại khoản 7 Điều 22 của Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19 tháng 5 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về bản đồ địa chính thì Văn phòng Đăng ký đất đai có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận mảnh trích đo địa chính. Do đó, trường hợp Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức sử dụng đất hoặc cá nhân sử dụng đất lập mà chưa có ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường thì được thu theo đơn giá do UBND tỉnh quyết định.

Việc xây dựng đơn giá trình Ủy ban nhân dân tỉnh đối với phần nội dung công việc kiểm tra, thẩm định bản trích đo địa chính do tổ chức sử dụng đất hoặc cá nhân sử dụng đất lập mà chưa có ý kiến thẩm định của cơ quan tài nguyên và môi trường áp dụng định mức quy định tại ghi chú (4) Tiểu mục 2 Mục V Chương I Phần II của Thông tư số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20 tháng 7 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, chỉ đạo, hướng dẫn Văn phòng Đăng ký đất đai thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu: VT, CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRUỞNG
CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *