Tải Công văn 649/BXD-QLN năm 2014 về đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 649/BXD-QLN năm 2014 về đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 649/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 649/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 649/BXD-QLN năm 2014 về đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 649/BXD-QLN
V/v đối tượng thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 10
tháng 4 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Ngày 13/3/2014, Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai có văn bản
số 514/SXD-QLN&TTBĐS xin ý kiến về đối tượng được mua, thuê, thuê mua nhà ở
xã hội được đầu tư xây dựng trên quỹ đất đã được Chính phủ và Uỷ ban nhân dân tỉnh
Đồng Nai cho phép điều chỉnh quy hoạch tại khu công nghiệp Nhơn Trạch I. Về vấn
đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo quy định tại Nghị định số 188/2013/NĐ-CP
ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội (Khoản 4 Điều 6), thì đối với các khu công nghiệp đã hình
thành chưa có hoặc chưa đáp ứng được nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động
và chưa sử dụng hết diện tích đất công nghiệp thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có
trách nhiệm tổ chức điều chỉnh quy hoạch xây dựng; quy hoạch, kế hoạch sử dụng
đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền hoặc trình Thủ tướng Chính phủ
xem xét, quyết định việc điều chỉnh một phần diện tích đất của khu công nghiệp
đó để đầu tư xây dựng nhà ở xã hội nhằm ưu tiên phục vụ cho công nhân, người
lao động khu công nghiệp.

2. Về đối tượng, điều kiện được mua, thuê, thuê mua
nhà ở xã hội đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài ngân sách được quy định tại Điều 14 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP, ngày 20/11/2013 của
Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng về đối tượng, điều
kiện được mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội đầu tư xây dựng từ nguồn vốn ngoài
ngân sách, đề nghị Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai bám sát các quy định nêu trên để
triển khai thực hiện trên địa bàn./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– UBND tỉnh Đồng Nai;
– CT TNHH MTV IDICO;
– Lưu: VT, Cục QLN (2b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *