Tải Công văn 626/BXD-KTXD năm 2014 về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 626/BXD-KTXD năm 2014 về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 626/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 08/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 626/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 626/BXD-KTXD năm 2014 về công tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 626/BXD-KTXD
V/v Công
tác giải phóng mặt bằng và tái định cư thuộc các dự án đầu tư xây dựng công
trình.

Hà Nội, ngày 08 tháng 4
năm 2014

 

Kính gửi: Ban quản lý dự án CTXD
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 15/BDA-KTTH ngày 14/01/2014
của Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn –
Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ đề nghị hướng dẫn các công việc thực hiện công tác tái
định cư, di chuyển đường điện, nước phục vụ giải phóng mặt bằng xây dựng công
trình. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình thực
hiện theo quy định tại Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính
phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình. Theo đó, chi phí đầu tư xây
dựng công trình phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí; phù hợp với
thời gian xây dựng, cơ chế thị trường và trong phạm vi tổng mức đầu tư được
Người quyết định đầu tư phê duyệt; tổng mức đầu tư xây dựng công trình phải bao
gồm cả chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư. Như vậy, nội dung Ban quản lý
dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn – Sở NN&PTNT
tỉnh Phú Thọ nêu tại văn bản số 15/BDA-KTTH là chưa phù hợp. Việc bổ sung xây
dựng khu tái định cư, chuyển đường điện, nước vào dự án như nội dung nêu tại
văn bản số 15/BDA-KTTH hoặc lập dự án riêng và nguồn vốn để thực hiện do Người
quyết định đầu tư quyết định.

Ban quản lý dự án công trình xây dựng Nông nghiệp và
Phát triển Nông thôn – Sở NN&PTNT tỉnh Phú Thọ căn cứ ý kiến trên để thực
hiện.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG


Bùi
Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *