Tải Công văn 62/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 62/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 62/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 11/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 62/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 62/BXD-KTXD năm 2014 hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 62/BXD-KTXD
V/v
hướng dẫn điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 11 tháng 4
năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Công nghệ
Thương mại Sông Hồng

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 79/KTTC-SH/2014 ngày
14/03/2014 của Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng đề nghị hướng dẫn
điều chỉnh giá hợp đồng gói thầu TB1 – Cung cấp thiết bị trạm bơm cho cụm kiểm
soát triều Bình Lợi thuộc dự án Kiểm soát nước triều cầu Bông. Sau khi nghiên
cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Việc điều chỉnh giá hợp đồng thực hiện theo nội dung
hợp đồng đã ký kết phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan tương ứng
với từng thời kỳ.

Theo nội dung văn bản số 79/KTTC-SH/2014 ngày
14/3/2014, hợp đồng số 64/HĐ-TNĐT-QLDA.TN ký ngày 21/4/2008, việc điều chỉnh
giá hợp đồng thực hiện theo quy định của Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày
13/6/2007 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình và Thông
tư số 06/2007/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong
hoạt động xây dựng. Theo đó, giá hợp đồng trọn gói là giá hợp đồng không thay
đổi trong suốt quá trình thực hiện hợp đồng trừ các trường hợp được phép điều
chỉnh có quy định trong hợp đồng.

Hợp đồng số 64/HĐ-TNĐT-QLDA ký theo hình thức hợp
đồng trọn gói, do vậy nếu trong hợp đồng các bên có thỏa thuận về việc điều
chỉnh giá trong trường hợp giá nhiên liệu, vật tư, thiết bị nêu trong hợp đồng
có biến động lớn hoặc khi nhà nước thay đổi các chính sách có liên quan thì
việc điều chỉnh giá hợp đồng trong thời gian thực hiện hợp đồng (bao gồm cả
thời gian gia hạn hợp đồng do chủ đầu tư chậm bàn giao mặt bằng) khi được phép
của cấp có thẩm quyền là phù hợp với quy định của pháp luật.

Công ty TNHH Công nghệ Thương mại Sông Hồng căn cứ
hướng dẫn trên thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên
– Lưu VT, Vụ
KTXD (G).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *