Tải Công văn 61/BXD-KTXD năm 2014 về định mức hao hụt màng chống thấm HDPE do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 61/BXD-KTXD năm 2014 về định mức hao hụt màng chống thấm HDPE do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 61/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 10/04/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 61/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 61/BXD-KTXD năm 2014 về định mức hao hụt màng chống thấm HDPE do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số : 61/BXD-KTXD
V/v:
định mức hao hụt màng chống thấm HDPE.

Hà Nội, ngày 10 tháng 4
năm 2014

 

Kính gửi: Tổng công ty Xây dựng
nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty TNHH MTV

Bộ Xây dựng đã nhận văn bản số 94/TCTXD/KT-TC ngày
4/3/2014 của Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông thôn Công ty
TNHH MTV về định mức hao hụt màng chống thấm HDPE. Bộ Xây dựng có ý kiến như
sau:

Theo quy định tại Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày
26/5/2010 của Bộ Xây dựng Hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công
trình thì chủ đầu tư, nhà thầu và các tổ chức tư vấn căn cứ vào phương pháp xây
dựng định mức theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng để tổ chức điều chỉnh đối với
những định mức đã được công bố nhưng chưa phù hợp với biện pháp, điều kiện thi
công, yêu cầu kỹ thuật của công trình, xây dựng các định mức chưa có trong hệ
thống định mức đã được công bố hoặc vận dụng các định mức xây dựng tương tự đã
và đang sử dụng ở công trình khác để áp dụng cho công trình.

Đối với công tác thi công màng chống thấm HDPE của
gói thầu số 10 Xây dựng bãi thải xỉ thuộc Dự án Thi công xây dựng Nhà máy nhiệt
điện Hải Phòng, căn cứ điều kiện thi công thực tế, quy trình thi công, phương
pháp xây dựng định mức theo quy định, chủ đầu tư và nhà thầu thống nhất mức hao
hụt nhưng không vượt mức 10% (k=1,1).

Tổng công ty Xây dựng nông nghiệp và phát triển nông
thôn Công ty TNHH MTV căn cứ ý kiến nêu trên để thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:

Như trên;
– Lưu VT, KTXD, S(8).

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm
Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *