Tải Công văn 61/BXD-KHCN năm 2014 kết luận trong phiếu kết quả thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 61/BXD-KHCN năm 2014 kết luận trong phiếu kết quả thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 61/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Quang Minh
Ngày ban hành: 26/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị, Khoa học, công nghệ   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 61/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 61/BXD-KHCN năm 2014 kết luận trong phiếu kết quả thí nghiệm do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 61/BXD-KHCN
V/v kết luận trong phiếu kết quả thí nghiệm

Hà Nội, ngày
26 tháng 02 năm 2014

 

Kính gửi:
Công ty Cổ phần Công nghệ và xây dựng Vạn Thành

Bộ Xây dựng nhận được Công văn số 04/PTN-VT ngày
18/02/2014 của Công ty Cổ phần Công nghệ và xây dựng Vạn Thành hỏi về việc kết
luận trong các phiếu trả kết quả thí nghiệm do Tư vấn giám sát của Chủ đầu tư
yêu cầu. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Căn cứ Khoản 1, Điều 3 và Điều
18 Quy chế công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
được ban hành kèm theo Quyết định số 11/2008/QĐ-BXD ngày 01/7/2008 của Bộ
trưởng Bộ Xây dựng, các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng chỉ được thực hiện
và cung cấp các kết quả thí nghiệm 1 để phục vụ công tác nghiên cứu, khảo sát,
thiết kế, thi công, nghiệm thu chất lượng vật liệu và công trình xây dựng. Các
phiếu kết quả thí nghiệm này không thay thế cho văn bản đánh giá của đơn vị tư
vấn hoặc hội đồng nghiệm thu chất lượng. Các phòng thí nghiệm chuyên ngành xây
dựng không được phép kết luận trong phiếu kết quả thí nghiệm. Việc kết luận
đánh giá kết quả thí nghiệm thuộc trách nhiệm của đơn vị tư vấn giám sát của chủ
đầu tư hoặc một đơn vị tư vấn do chủ đầu tư yêu cầu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng để Quý Công
ty biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– TT Nguyễn Thanh Nghị (b/c);
– Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN & MT
PHÓ VỤ TRƯỞNG

Nguyễn Quang Minh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *