Tải Công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 về phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 về phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 5838/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Tiến
Ngày ban hành: 31/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 5838/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 về phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN

MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5838/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật
đất đai

Hà Nội, ngày 31
tháng 12 năm 2014

 

Kính
gửi:
Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương

Ngày 22 tháng 01 năm 2014, Thủ tướng
Chính phủ ban hành Chỉ thị số 01/CT-TTg về việc triển khai thi hành Luật Đất
đai, theo đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm xây dựng và triển khai
chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức
chính sách, pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình, cá
nhân và cộng đồng dân cư; đặc biệt quan tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ tại Chỉ thị số 01/CT- TTg và căn cứ vào Quyết định số 1892/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành
Quản lý đất đai giai đoạn 2011 – 2020; Bộ Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng
Dự án “Phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai và nâng cao nhận thức chính
sách, pháp luật đất đai cho cơ quan, tổ chức, hộ gia đình cá nhân và cộng đồng
dân cư trong phạm vi cả nước, ưu tiên đồng bào dân tộc, vùng sâu vùng xa và
nông thôn” thực hiện trong năm 2014 – 2015 với các nội dung chủ yếu dưới đây:

– Xây dựng tài liệu, sổ tay, tờ rơi phổ biến chính sách, pháp luật đất
đai.

– Phổ biến chính sách, pháp luật đất
đai trên các phương tiện thông tin đại chúng (Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài truyền
hình Việt Nam, Báo Tài nguyên và Môi trường).

– Bồi dưỡng kiến thức pháp luật đất
đai cho đội ngũ báo cáo viên cấp tỉnh.

– Thí điểm phổ biến, nâng cao nhận thức
chính sách, pháp luật đất đai cho người dân tại khu vực nông thôn nghèo, khu vực
vùng sâu, vùng xa.

– Đánh giá tác động và hiệu quả của
công tác phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật đất đai.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Quán triệt các cấp chính quyền địa
phương về việc đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các nội dung mới của Luật Đất
đai và các văn bản hướng dẫn thi hành.

2. Chỉ đạo các Sở, ngành, cơ quan
phát thanh, truyền hình, các báo tổ chức việc phổ biến, giáo dục pháp luật về đất đai cho cơ quan, tổ chức, cá nhân tại địa phương theo các tài liệu, sổ tay, các băng hình, băng tiếng tuyên truyền
về pháp luật đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường cung cấp.

3. Triển khai rộng rãi công tác phổ biến,
giáo dục và nâng cao nhận thức về pháp luật đất
đai thường xuyên bằng nhiều hình thức phong phú, sinh động, hiệu quả với nội
dung phù hợp với từng đối tượng, từng địa bàn cụ
thể
tại địa phương, đặc biệt quan
tâm đến đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Bố trí từ nguồn ngân sách của địa
phương và phê duyệt dự toán kinh phí thực hiện cho các hoạt động phổ biến, giáo
dục và nâng cao nhận thức về pháp luật đất
đai tại địa phương.

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về
đất đai có hiệu quả nhằm đưa Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành sớm đi vào cuộc sống./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để báo cáo);
– Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
– Tổng cục Quản lý đất đai (để thực hiện);
– Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
– Lưu: VT, VP (TH), TCQLĐĐ.NP140.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *