Tải Công văn 58/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 58/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 58/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Mai Văn Phấn
Ngày ban hành: 13/01/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 58/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 58/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 hướng dẫn chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

1775/BGDĐT-QLCL BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 58/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v hướng dẫn chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh

Phúc đáp Công văn số 13/STNMT-TKĐĐ ngày 03 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh về việc hướng dẫn cập nhật, chỉnh lý hồ sơ, bản đồ địa chính sau khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo quy định tại Điều 17 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT thì khi có quyết định thay đổi địa giới hành chính, lập đơn vị hành chính mới thì phải thực hiện chỉnh lý bản đồ địa chính, sổ mục kê và các tài liệu liên quan khác. Việc chỉnh lý phải được thực hiện đảm bảo nguyên tắc phù hợp với quyết định thành lập đơn vị hành chính mới và hạn chế xáo trộn hệ thống bản đồ và hồ sơ địa chính. Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường biên tập chỉnh lý lại tên đơn vị hành chính trên mảnh bản đồ; căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 5 Thông tư 25/2014/TT-BTNMT, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo việc đánh lại số thứ tự mảnh bản đồ địa chính theo hướng giữ lại số thứ tự bản đồ địa chính của xã cũ có số mảnh bản đồ nhiều nhất, đánh lại số thứ tự mảnh bản đồ địa chính của đơn vị hành chính cũ có số mảnh ít hơn theo theo số tiếp theo số thứ tự tờ bản đồ địa chính có số thứ tự lớn nhất của xã cũ có số mảnh bản đồ nhiều nhất.

Đối với các mảnh bản đồ có đường địa giới xã cũ đi qua thì căn cứ vào yêu cầu thực tiễn tại địa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét quyết định việc ghép mảnh bản đồ hoặc giữ nguyên mảnh bản đồ cũ để đảm bảo đáp ứng được yêu cầu sử dụng và quản lý bản đồ, hồ sơ địa chính tại địa phương.

Đối với các yếu tố thông tin của đơn vị hành chính xã cũ, Sở xem xét ghi chú ngoài khung bản đồ để tiện việc tra cứu sử dụng sau này.

Tổng cục Quản lý đất đai hướng dẫn để Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Hà Tĩnh biết và tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Tổng cục trưởng (để báo cáo);
– Lưu VT, VP(TH), CĐKĐĐ.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Mai Văn Phấn

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *