Tải Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 5750/BTNMT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 27/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 5750/BTNMT-TCQLĐĐ năm 2014 thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc do Bộ Tài nguyên và môi trường ban hành

BỘ
TÀI
NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5750/BTNMT-TCQLĐĐ
V/v
thực hiện Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc


Nội, ngày
27
tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy
ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện quy đnh
Luật Đất đai và Quyết định s
1892/QĐ-TTg
ngày 14 tháng 12 năm 2012 của Thủ tướng Chính ph
phê duyệt
Đ
án nâng cao năng lực quản lý nhà nước ngành Quản lý đất
đai giai đoạn 2011 – 2020, trong giai đoạn t
năm 2015 đến
năm 2019, Bộ Tài nguyên và Môi trường và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ư
ơng được giao thực hiện dự án “Tổng điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai toàn quốc” để
công bố theo định k
; trong đó, Bộ Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm thực hiện các nội dung điều tra đánh giá cht lượng đất,
tiềm năng đất đai;
điều tra, đánh giá thoái hóa đất của cả
nước, các vùng kinh tế xã hội; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung
ương có trách nhiệm thực hiện việc
điều tra, đánh giá chất
lượng đất, tiềm năng đất đai;
điều tra đánh giá thoái hóa
đất cấp tỉnh. Đ
việc triển khai dự án đảm bảo tiến độ, chất
lượng
, phục vụ tốt công tác quản lý, sử
dụng đất đai, Bộ Tài nguyên và Môi trường đ
nghị Ủy ban
nhân d
ân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển
khai các nội dung cụ thể sau đây:

1. Bố trí kinh
phí
từ ngân sách địa phương để triển khai thực hiện việc điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, đánh giá thoái hóa đất cp tỉnh.

2. Chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường
chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan liên quan xây dựng k
ế
hoạch tri
n khai dự án gửi về B Tài nguyên và Môi trưng trước ngày 15 tháng
3 năm 2015 và tổ chức triển khai thực hiện dự án, báo cáo kết qu
theo hướng dẫn tại Thông tư số 35/2014/TT-BTNMT ngày 30 tháng 6 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định việc điều tra, đánh giá đất đai.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực
hiện, nếu có vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Tài nguyên và Môi trường (qua Tổng
cục Quản lý đất đai) theo địa chỉ số 10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm,
thành ph
Hà Nội./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (đ báo
cáo)
;
– Các Vụ: Kế hoạch, Tài chính;
– Lưu: VT, VP(TH),
TCQLĐĐ.

KT.
BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *