Tải Công văn 5705/BTNMT-TCCB năm 2014 về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 5705/BTNMT-TCCB năm 2014 về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 5705/BTNMT-TCCB   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Minh Quang
Ngày ban hành: 25/12/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Tổ chức bộ máy nhà nước   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 5705/BTNMT-TCCB

[download]

Nội dung văn bản Công văn 5705/BTNMT-TCCB năm 2014 về thành lập Văn phòng đăng ký đất đai và Trung tâm phát triển Quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ
TÀI
NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG

——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5705/BTNMT-TCCB
V/v thành lập Văn phòng Đăng ký đất đai và
Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường


Nội, ngày
25
tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Chủ
tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Theo quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày
15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của
Luật Đất đai 2013 và Thông tư liên tịch số 50/2014/TTLT-BTNMT-BNV ngày 28 tháng
8 năm 2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Nội vụ hướng
dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài nguyên
và Môi trường thuộc
Ủy ban nhân dân tnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc
Ủy ban nh
ân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh
thì Văn phòng đăng ký đất đai là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài nguyên
và Môi trường
do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thành lập hoặc tổ
chức lại
trên cơ sở hợp nhất Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường và các Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất trực thuộc Phòng Tài nguyên và Môi trường hiện
c
ó ở địa phương; Trung tâm Phát triển quỹ đất (Tchức phát triển quỹ đất) là đơn vị sự nghiệp công trực thuộc Sở Tài
nguyên và Môi trường, có chi nhánh tại các quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc
tỉnh. Đối với địa phương đ
ã có Tổ chức phát trin quỹ đất cp tnh và cấp huyện
thì t
chức lại T chức phát trin quỹ đất trên cơ sở hợp nhất Tổ chức phát trin
quỹ đất cấp tỉnh và cấp huyện hiện có.

Tại Văn bản số 347/TB-VPCP ngày 27
tháng 8 năm 2014 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến kết luận của Thủ tướng
Chính phủ về đẩy mạnh cải cách hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai, Thủ
tướng Chính phủ đã
chỉ đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ
trì, phối hợp với các Bộ, ngành tập trung đôn đốc, hướng dẫn và
chỉ đạo các địa phương hoàn thành việc kiện toàn và t
chức lại Văn ph
òng Đăng ký đất đai và Tổ chức phát triển
quỹ đất một cấp trước n
gày 31 tháng 12 năm 2014. Thực hin ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hiện nay Bộ Tài nguyên và Môi
trường đang chủ trì, phối hợp với Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính gấp rút hoàn thiện,
ban hành Thông tư liên tịch hướng
dẫn về chức năng, nhiệm
vụ, quyền hạn, cơ cấu t
chức và
chế hoạt động của Văn phòng đăng ký đ
t đai và Trung tâm
Phát triển quỹ đất.

Để việc kiện toàn hệ thống Văn phòng đăng ký đất đai được đồng bộ, kịp thời
theo ý kiến ch
đạo của Thủ tướng Chính ph, Bộ Tài nguyên và Mội trường trân trọng đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn
cứ quy định tại Nghị định số 43/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch
s
50/2014/TTLT-BTNMT-BNV để quyết định thành lập theo thm quyền trên sở chuyển nguyên trạng t chức, biên chế, số lượng người làm việc, kế hoạch, nhiệm vụ và dự toán chi
ng
ân sách (kinh phí chi thường xuyên, kinh phí chi không
thường xuyên; vốn đầu tư xây
dựng, mua sm, sửa chữa trang thiết bị), trang thiết bị, hồ
sơ, tài liệu và thông tin
dữ liệu có liên quan của Văn
phòng đ
ăng ký quyền sử dạng đất cấp huyện về Sở Tài nguyên
và Môi trường đ
t chức thành Văn
phòng đăng ký đất đai; bố trí trụ s
ở, trang thiết bị, cơ sở
hạ t
ng thông tin và các điều kiện làm
việc của Văn phòng đ
ăng ký đt đai và các Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai
theo quy định.

Bộ Tài nguyên và Môi trường trân trọng
cám ơn sự phối hợp ch
đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân
dân các tnh, thành phố trực thuộc Trung
ương./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Th tướng
Chính phủ (đ
báo cáo);
– Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hi (để
báo cáo);

– Các Bộ: Nội vụ, Tài chính;
– S
TN&MT các t
nh, tp. trực thuộc TƯ;
– Vụ PC, Tổng cục QLĐĐ, VP Bộ;
– Lưu: VT, TCCB, ĐH
150.

BỘ
TRƯỞNG

Nguyễn Minh Quang

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *