Tải Công văn 5645/BTC-TCDN năm 2017 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 5645/BTC-TCDN năm 2017 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 5645/BTC-TCDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Đức
Ngày ban hành: 03/05/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Doanh nghiệp, hợp tác xã, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 5645/BTC-TCDN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 5645/BTC-TCDN năm 2017 triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ
XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

S: 5645/BTC-TCDN
V/v triển khai sử dụng Hệ thống thông tin quản lý tài chính DNNN


Nội, ngày
03 t
háng 05
năm 2017

 

Kính
gửi:
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

Ngày 27/12/2016, Bộ Tài chính đã ban
hành công văn số 18479/BTC-TCDN về việc triển khai sử dụng Hệ thống thông tin
quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước gửi Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương trong đó có đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh phối hợp thực
hiện và chỉ đạo các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước
(hoặc người đại diện vốn nhà nước) gửi báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 và
năm 2016 lên Hệ thống thông tin quản lý tài chính doanh nghiệp nhà nước.

Tuy nhiên, đến nay đã quá thời hạn
quy định, các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc
tỉnh vẫn chưa gửi báo cáo tài chính năm 2016 lên Hệ thống thông tin quản lý tài
chính doanh nghiệp nhà nước; riêng báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015 có một
số doanh nghiệp vẫn chưa gửi hoặc có gửi nhưng chưa đầy đủ và chưa được chủ sở
hữu doanh nghiệp kiểm tra, phê duyệt.

Vì vậy, Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban
nhân dân tỉnh phối hợp chỉ đạo các cơ quan chức năng, các doanh nghiệp nhà nước,
doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước (hoặc người đại diện vốn nhà nước) thuộc tỉnh
rà soát và gửi báo cáo tài chính năm 2014, năm 2015, năm 2016 lên Hệ thống
thông tin quản lý tài chính.

Thời gian gửi báo cáo và hoàn thành
việc phê duyệt báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung
ương chậm nhất hết ngày 31/5/2017 để Bộ Tài chính kịp thời tổng hợp báo cáo Thủ
tướng Chính phủ, Chính phủ và Quốc hội theo quy định.

Bộ Tài chính đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh phối hợp và chỉ đạo doanh nghiệp, người đại diện vốn nhà nước thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– Lãnh đạo Bộ (để b/c);
– Lưu: VT, TCDN. (80b)

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG
CỤC TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Phạm Văn Đức

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *