Tải Công văn 560/BXD-QLDN năm 2014 về góp vốn thành lập Công ty cổ phần do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 560/BXD-QLDN năm 2014 về góp vốn thành lập Công ty cổ phần do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 560/BXD-QLDN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 28/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Doanh nghiệp, hợp tác xã   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 560/BXD-QLDN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 560/BXD-QLDN năm 2014 về góp vốn thành lập Công ty cổ phần do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 560/BXD-QLDN
V/v góp vốn thành lập Công ty cổ phần

Hà Nội, ngày
28 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:
Viện Vật liệu xây dựng

Bộ Xây dựng nhận được Tờ trình số 789/TTr-VLXD
ngày 18/12/2013 của Viện Vật liệu xây dựng (VIBM) về việc thành lập thí điểm
Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng. Sau khi nghiên cứu, Bộ
Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005
của Chính phủ quy định cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của tổ chức khoa học
và công nghệ công lập, Quyết định số 988/QĐ-BXD ngày 08/10/2009 của Bộ Xây dựng
phê duyệt Điều lệ Tổ chức và hoạt động của VIBM, Bộ Xây dựng chấp thuận về chủ
trương để VIBM tham gia thành lập Công ty cổ phần sản xuất và kinh doanh vật liệu
xây dựng, trong đó VIBM nắm giữ 51% vốn điều lệ với mục tiêu tách bạch hoạt động
sản xuất kinh doanh với hoạt động nghiên cứu khoa học, chuyên môn hoá các hoạt
động sản xuất kinh doanh, mở rộng thị trường ứng dụng các sản phẩm nghiên cứu,
góp phần tăng nguồn thu và nâng cao đời sống của cán bộ, viên chức của Viện.

2. Việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần sản xuất
và kinh doanh vật liệu xây dựng phải tuân thủ theo trình tự, thủ tục và các quy
định pháp luật hiện hành. Viện trưởng Viện Vật liệu xây dựng quyết định và chịu
trách nhiệm về hiệu quả quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển nguồn vốn đầu
tư vào công ty cổ phần.

Bộ Xây dựng thông báo để Viện Vật liệu xây dựng
biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Vụ: TCCB, KHTC, VLXD;
– Lưu VT, QLDN (N8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *