Tải Công văn 55/2014/BXD-KTXD năm 2014 về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 55/2014/BXD-KTXD năm 2014 về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 55/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 18/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 55/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 55/2014/BXD-KTXD năm 2014 về thanh toán, quyết toán hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 55/BXD-KTXD
V/v: Thanh toán,
quyết toán hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2014

 

Kinh gửi: Công ty kiểm toán và kế toán AAC

Trả lời công văn số 02/CV-AAC ngày 06/01/2014 của Công ty
kiểm toán và kế toán AAC đề nghị hướng dẫn thanh toán, quyết toán hợp đồng xây
dựng, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

Về nguyên tắc việc điều chỉnh giá, thanh toán, quyết toán
hợp đồng xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết và các quy định
của nhà nước có liên quan tương ứng với từng thời kỳ.

Phạm vi điều chỉnh, phương pháp điều chỉnh và căn cứ điều
chỉnh giá hợp đồng phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng. Trường hợp
trong hợp đồng đã nêu rõ căn cứ để điều chỉnh giá là giá của Liên sở Tài chính
– Xây dựng hoặc giá dự thầu (không có căn cứ giá trong chứng thư thẩm định giá)
thì không cần so sánh giá theo chứng thư thẩm định giá tại thời điểm dự thầu để
làm căn cứ điều chỉnh giá. Trường hợp trong hợp đồng quy định căn cứ xác định
giá điều chỉnh khi vật liệu không có trong thông báo giá là giá trong chứng thư
thẩm định giá thì áp dụng theo giá trong chứng thư thẩm định giá để làm căn cứ
điều chỉnh.

Việc quyết toán dự án hoàn thành của dự án xây dựng sử dụng
vốn ngân sách nhà nước thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Công ty kiểm toán và kế toán AAC căn cứ ý kiến trên tổ chức
thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. Tr3.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *