Tải Công văn 541/BXD-KTXD năm 2017 về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 541/BXD-KTXD năm 2017 về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 541/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 16/03/2017   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 541/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 541/BXD-KTXD năm 2017 về quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 541/BXD-KTXD
V/v Quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng.

Hà Nội, ngày
16 tháng 3 năm 2017

 

Kính gửi: Công
ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 1612/ĐHB-QLDA
ngày 27/12/2016 của Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc đề nghị hướng
dẫn quản lý thực hiện hợp đồng xây dựng. Sau khi xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

1. Việc thanh toán hợp đồng xây dựng thực hiện
theo nội dung hợp đồng đã ký, phù hợp hồ sơ mời thầu, hồ sơ dự thầu và các quy
định của pháp luật áp dụng cho hợp đồng.

2. Theo quy định của pháp luật về hợp đồng xây
dựng, các bên phải có trách nhiệm thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng
đã ký. Khi một bên không thực hiện đúng các thỏa thuận trong hợp đồng đã ký là
đã vi phạm hợp đồng. Khi đó, việc xử lý các vi phạm hợp đồng thực hiện theo nội
dung hợp đồng đã ký và các quy định của pháp luật về hợp đồng có liên quan.

Vì vậy, khi một thành viên trong liên danh nhà
thầu không thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình, bao gồm cả các nghĩa vụ đối
với các thành viên còn lại trong liên danh theo thỏa thuận liên danh giữa các
bên và nội dung hợp đồng xây dựng mà liên danh đã ký với chủ đầu tư, thì thành
viên đó phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư, các thành viên còn
lại trong liên danh và trước pháp luật về những thiệt hại do thành viên đó gây
ra.

Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn
cứ vào nội dung hợp đồng đã ký với liên danh nhà thầu, thỏa thuận liên danh
giữa các nhà thầu và các quy định của pháp luật về hợp đồng xây dựng để yêu cầu
nhà thầu thực hiện đúng các thỏa thuận của hợp đồng đã ký và bồi thường những
thiệt hại do thanh viên đó gây ra; trường hợp thành viên liên danh đó vẫn không
thực hiện đúng các nghĩa vụ của mình theo các thỏa thuận trong hợp đồng và quy
định của pháp luật có liên quan, thì Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà
Bắc có thể khởi kiện ra tòa án hoặc trọng tài theo đúng thỏa thuận về xử lý
tranh chấp trong hợp đồng đã ký.

Công ty cổ phần phân đạm và hóa chất Hà Bắc căn
cứ ý kiến trên để thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
–  
Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

KT. BỘ
TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *