Tải Công văn 537/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải đáp vướng mắc về thu phí, giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 537/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải đáp vướng mắc về thu phí, giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 537/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Thị Thịnh
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 537/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 537/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải đáp vướng mắc về thu phí, giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 537/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v giải đáp vướng mắc về thu phí, giá dịch vụ đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Trà Vinh

Tổng cục Quản lý đất đai nhận được Công văn số 2596/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 15/11/2019 và Công văn số 436/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 04/3/2020 của Quý Sở về việc thu phí, giá dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. Sau khi nghiên cứu, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Liên quan đến các vướng mắc của Quý Sở về việc thu phí, giá dịch vụ khi thực hiện cung cấp dịch vụ công về đăng ký đất đai, cấp Giấy chứng nhận cho các tổ chức, cá nhân khi thực hiện các Thông tư: số 14/2017/TT-BTNMT ngày 20/7/2017 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về định mức kinh tế – kỹ thuật đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, lập hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; số 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (được thay thế bởi Thông tư số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019), Tổng cục Quản lý đất đai đã nhận thấy khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai tại tỉnh Trà Vinh nói riêng và một số tỉnh, thành phố trên địa bàn cả nước nói chung. Các vướng mắc mà Quý Sở phản ánh tương tự như vướng mắc của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc. Ngày 10/3/2020, Tổng cục Quản lý đất đai đã có Công văn số 445/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ gửi Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Vĩnh Phúc để hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Quản lý đất đai đề nghị Quý Sở căn cứ nội dung Công văn số 445/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ để báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh xem xét, quyết định việc thu giá dịch vụ. Trường hợp có vướng mắc thì phối hợp với Sở Tài chính đánh giá việc thu theo cơ chế giá và không thu theo cơ chế giá trong thực hiện các nhiệm vụ của Văn phòng đăng ký đất đai, đặc biệt trong cơ chế tự chủ của đơn vị dịch vụ công, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh gửi ý kiến về Bộ Tài nguyên và Môi trường để tham mưu cơ quan có thẩm quyền hoàn thiện văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế thu giá dịch vụ của Văn phòng đăng ký đất đai trong trường hợp Nhà nước định giá.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để Quý Sở báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh thực hiện theo quy định của pháp luật./.

(Gửi kèm Công văn này là Công văn số 445/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ ngày 10/3/2020 của Tổng cục Quản lý đất đai).

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– TCT Lê Thanh Khuyến (để b/c);
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu VT, VP(TH), CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Thị Thịnh

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *