Tải Công văn 536/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 536/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 536/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 536/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 536/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 536/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ

Phúc đáp Công văn số 4227/STNMT-VPĐKĐĐ ngày 23 tháng 12 năm 2019 của Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Cần Thơ về việc xin ý kiến giải quyết hồ sơ nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở tại dự án Vincom Center Cần Thơ, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Điều 72 của Nghị định số 43/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai (được sửa đổi, bổ sung theo quy định tại Khoản 46 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ – CP ngày 06 tháng 01 năm 2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai) quy định về trình tự, thủ tục đăng ký, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua nhà ở, công trình xây dựng trong các dự án phát triển nhà ở. Do đó, việc chủ đầu tư và người nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở ký kết hợp đồng mua bán không phụ thuộc vào thời điểm Sở Tài nguyên và Môi trường kiểm hiện trạng sử dụng đất, nhà ở, công trình đã xây dựng và điều kiện chuyển nhượng quyền sử dụng đất, bán nhà ở của chủ đầu tư dự án. Việc ký hợp đồng phải tuân thủ theo quy định của Luật Đất đai, Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản và các quy định của pháp luật có liên quan.

Theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 32 của Thông tư số 19/2016/TT-BXD ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Nhà ở thì tổ chức, cá nhân mua nhà ở của chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại chưa nhận bàn giao nhà ở hoặc đã nhận bàn giao nhà ở có quyền chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở cho tổ chức, cá nhân khác khi chưa nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Theo nội dung nêu tại Công văn số 4227/STNMT-VPĐKĐĐ và hồ sơ kèm theo thì Sở Tài nguyên và Môi trường cần rà soát việc cấp 02 Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư trong quá trình thực hiện các thủ tục ký kết hợp đồng mua bán nhà ở, chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, bàn giao nhà ở giữa chủ đầu tư với người mua nhà ở và người nhận chuyển nhượng đồng mua bán nhà ở; làm rõ việc cấp Giấy chứng nhận cho chủ đầu tư sau khi người nhận chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở đã làm thủ tục nhận bàn giao nhà ở từ chủ đầu tư. Căn cứ vào hồ sơ thực tế, rà soát, làm rõ các tình tiết nêu trên để giải quyết thủ tục về quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở cho bên nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở theo quy định pháp luật đất đai hiện hành và các quy định pháp luật khác có liên quan. Nghĩa vụ tài chính phát sinh trong quá trình thực hiện giao dịch chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở phải được thực hiện theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để quý Sở chỉ đạo, thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
Như trên;
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu VT, CĐKĐĐ.

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *