Tải Công văn 536/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 536/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 536/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 27/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Tài chính, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 536/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 536/BXD-KTXD năm 2014 điều chỉnh giá hợp đồng xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 536/BXD-KTXD
V/v điều chỉnh giá
hợp đồng xây dựng

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk

Bộ Xây dựng nhận được công văn số 694/UBND-CN ngày
25/01/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đăk Lăk về việc hướng dẫn điều chỉnh giá
hợp đồng trên địa bàn tỉnh Đăk Lăk. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến
như sau:

1. Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của Chính phủ
về hợp đồng trong hoạt động xây dựng đã thay thế Thông tư số 06/2007/TT-BXD
ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng,
theo đó đối với các hợp đồng trọn gói thực hiện theo quy định của nghị định số
48/2010/NĐ-CP thì chỉ được điều chỉnh hợp đồng cho những khối lượng công việc
bổ sung ngoài phạm vi hợp đồng đã ký kết, không được điều chỉnh giá hợp đồng khi
nhà nước thay đổi về cơ chế, chính sách tiền lương, giá vật liệu…

2. Trường hợp tiến độ thực hiện hợp đồng bị kéo dài không do
lỗi của nhà thầu gây ra (chậm giải phóng mặt bằng không phải lỗi nhà thầu, ngân
sách không bố trí vốn kịp thời) thì các bên có thể thương thảo, đàm phán điều
chỉnh giá đối với những khối lượng công việc thực hiện trong khoảng thời gian
tiến độ bị kéo dài (thời gian gia hạn thêm) trên nguyên tắc bảo đảm sự công
bằng về quyền lợi của các bên.

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng, đề nghị Ủy ban nhân dân
tỉnh Đăk Lăk căn cứ ý kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng
công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD, Nh(5).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *