Tải Công văn 534/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 534/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 534/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 26/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 534/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 534/BXD-KTXD năm 2014 vận dụng định mức xây dựng công trình do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 534/BXD-KTXD
V/v vận dụng định mức xây dựng công trình.

Hà Nội, ngày
26 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:
Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 298/SGTVT-KHTC
ngày 05/3/2014 của Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ về vận dụng định mức
xây dựng công trình. Sau khi nghiên cứu, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 3.3 và 3.4, Điều 16
Thông tư số 04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn lập
và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình đã quy định: “ Chủ đầu tư quyết định
việc áp dụng, vận dụng định mức xây dựng được công bố hoặc điều chỉnh, xây dựng
mới để lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình.

Trường hợp sử dụng các định mức được điều chỉnh
hoặc xây dựng mới nói trên để lập đơn giá xây dựng trong các gói thầu sử dụng vốn
ngân sách nhà nước áp dụng hình thức chỉ định thầu, thì chủ đầu tư báo cáo người
quyết định đầu tư xem xét, quyết định”.

2. Nội dung và phụ lục nêu tại văn bản số
298/SGTVT-KHTC ngày 05/3/2014, đối với định mức dự toán công tác thi công đệm
móng bằng đá 4 x 6 chèn vữa M150 là phù hợp. Đối với những hạng mục, công trình
đang triển khai thi công đề nghị Sở Giao thông vận tải Cần Thơ điều chỉnh mức
hao phí nhân công và bổ sung mức hao phí máy trộn cho phù hợp với quy trình
công nghệ của công tác này (phương pháp theo hướng dẫn tại Thông tư số
04/2010/TT-BXD ngày 26/5/2010 của Bộ Xây dựng).

Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ căn cứ ý
kiến trên để thực hiện quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình theo quy định./.

 

 

Nơi nhận :
– Như trên;
– Lưu: VT, KTXD (TH8).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *