Tải Công văn 533/BXD-QLN năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 533/BXD-QLN năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 533/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trần Nam
Ngày ban hành: 26/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Chính sách xã hội, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 533/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 533/BXD-QLN năm 2014 báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định 22/2013/QĐ-TTg do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 533 /BXD-QLN
V/v: báo cáo tình hình thực hiện hỗ trợ người
có công với cách mạng về nhà ở theo QĐ số 22/2013/QĐ-TTg .

Hà Nội, ngày
26 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi:
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Thực hiện Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày
26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
và Thông tư số 09/2013/TT-BXD ngày 01/7/2013 của Bộ Xây dựng hướng dẫn thực hiện
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg trong đó yêu cầu các địa phương lập, phê duyệt Đề
án triển khai thực hiện gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính
làm cơ sở cho việc bố trí vốn hỗ trợ của Trung ương. Tuy nhiên, đến nay còn 5 tỉnh,
thành phố chưa duyệt Đề án gồm: Lào Cai, Sơn La, Nam Định, TP. Hà Nội, TP. Hồ
Chí Minh.

Về việc báo cáo tình hình và tiến độ thực hiện hỗ
trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo quy định tại khoản
2 Điều 8 của Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg, ngày 15/11/2013, Bộ Xây dựng đã
có công văn số 2428/BXD-QLN , trong đó yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương thường xuyên có báo cáo tình hình thực hiện bằng văn bản gửi Bộ Xây
dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính trước ngày 25 hàng tháng để tổng hợp,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Đến nay, mới có 12 tỉnh, thành phố có báo cáo gồm:
Thái Bình, Hải Dương, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Bình Phước,
Đồng Tháp, Bến Tre, Long An, Trà Vinh, Vĩnh Long. Ngoài 5 tỉnh, thành phố chưa
có Đề án thì còn 46 tỉnh, thành phố chưa có báo cáo theo quy định.

Để có cơ sở tổng hợp tình hình triển khai thực
hiện chính sách báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng đề nghị UBND các tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện các nội dung sau:

1. Đối với 5 tỉnh, thành phố chưa có Đề án khẩn
trương lập, duyệt Đề án.

2. Các tỉnh, thành phố báo cáo tình hình và tiến
độ thực hiện hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trước ngày 25 hàng
tháng và gửi về Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính.

Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc
Trung ương quan tâm phối hợp để thực hiện tốt Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg , đồng
thời yêu cầu các cơ quan chức năng được giao theo dõi chương trình thực hiện
nghiêm túc chế độ báo cáo định kỳ theo quy định./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
– Ủy ban các vấn đề xã hội của Quốc hội;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính;
– Bộ Lao động Thương binh và Xã hội;
– Sở XD các tỉnh, TP trực thuộc TW;
– Lưu: VT, QLN (2b);

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Trần Nam

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *