Tải Công văn 527/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong công tác Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 527/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong công tác Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 527/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Quản lý đất đai   Người ký: Phạm Ngô Hiếu
Ngày ban hành: 19/03/2020   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 527/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 527/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ năm 2020 giải quyết vướng mắc trong công tác Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất do Tổng cục Quản lý đất đai ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
TỔNG CỤC QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 527/TCQLĐĐ-CĐKĐĐ
V/v giải quyết vướng mắc trong công tác Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất

Hà Nội, ngày 19 tháng 3 năm 2020

 

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh

Phúc đáp Công văn số 396/TNMT-ĐKĐĐ ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh về việc đề nghị hướng dẫn cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với hộ ông Nguyễn Văn Cam. Sau khi nghiên cứu, nếu không có tình tiết nào khác, Tổng cục Quản lý đất đai có ý kiến như sau:

Theo nội dung Công văn số 396/TNMT-ĐKĐĐ thì trên các giấy tờ, tài liệu về đất đai của thửa đất ông, bà Nguyễn Văn Cam – Vũ Thị Sắn đang sử dụng có Giấy chứng nhận nhà tạm thời do UBND xã Thành Công cấp năm 1989, có biên lai thu ngân sách xã năm 1989. Căn cứ theo quy định tại Điểm đ Khoản 16 Điều 2 của Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai thì Giấy chứng nhận nhà tạm thời đã thể hiện việc kê khai đăng ký nhà cửa được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận mà trong giấy tờ có ghi diện tích nhà ở.

Do đó, đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Ninh thực hiện rà soát, đối chiếu lại các thông tin trong giấy tờ về quyền sử dụng đất và căn cứ các quy định nêu trên để xem xét việc xác định lại diện tích đất ở cho người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trên đây là ý kiến của Tổng cục Quản lý đất đai để quý Sở để biết và thực hiện theo quy định của pháp luật./.

 


Nơi nhận:
– Như trên;
– PTCT Mai Văn Phấn (để b/c);
– Lưu: VT, VP(TH), CĐKĐĐ(ĐĐBĐ&CSDL).

TUQ. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
CỤC ĐĂNG KÝ ĐẤT ĐAI

Phạm Ngô Hiếu

 

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *