Tải Công văn 52/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 52/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 52/BXD-QLN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Mạnh Hà
Ngày ban hành: 16/06/2015   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 52/BXD-QLN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 52/BXD-QLN năm 2015 hướng dẫn thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/BXD-QLN
V/v Hướng dẫn thủ tục miễn
tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2015

 

Kính gửi: Công ty TNHH
Tư vấn và Đầu tư Tràng An

Bộ Xây dựng nhận được công
văn số 15/CV-TA ngày 27/4/2015 của Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An, đề
nghị hướng dẫn quy định về việc hoàn trả tiền sử dụng đất đối với dự án đầu tư
xây dựng nhà ở xã hội được chuyển đổi một phần từ dự án đầu tư xây dựng nhà ở
thương mại. Về vấn đề này, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Theo báo cáo của Công ty
TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An (sau đây viết tắt là Công ty Tràng An) thì Dự án
Khu dân cư giáp khu tái định cư Bến xe – Bộ đội Biên phòng (là dự án xây dựng
nhà ở thương mại do Công ty làm chủ đầu tư) đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về
việc nộp tiền sử dụng đất đối với 295.259 m2 đất thuộc dự án với số tiền là
139.883.857.000 đồng. Số tiền sử dụng đất này được Cục thuế tỉnh Bạc Liêu tính
trừ vào số tiền mà Công ty đã ứng trước để bồi thường hỗ trợ thực hiện giải
phóng mặt bằng theo phương án được phê duyệt (văn bản số 158/TB-CT ngày
09/7/2012 của Cục thuế tỉnh Bạc Liêu).

Thực hiện chủ trương của
Chính phủ, được sự chấp thuận của UBND tỉnh Bạc Liêu, Công ty Tràng An đã chuyển
29.699,55 m2 đất (thuộc 295.259m2 đất đã hoàn thành nghĩa vụ tài chính về việc
nộp tiền sử dụng đất và nằm ngoài diện tích đất 20% quỹ đất mà công ty phải
giao lại cho UBND tỉnh theo quy định) của Dự án Khu dân cư giáp khu tái định cư
Bến xe – Bộ đội Biên phòng để triển khai Dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội tại
phường 7, thành phố Bạc Liêu. Ngày 18/12/2014, Cục thuế tỉnh Bạc Liêu có Quyết
định số 1196/QĐ-CT miễn tiền sử dụng đất cho Công ty Tràng An đối với 29.699,55
m2 tại địa chỉ khu đất Dự án nhà ở xã hội nêu trên, với tổng số tiền được miễn
là 13.156.900.650 đồng. Công ty đã có văn bản gửi Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu, UBND
tỉnh Bạc Liêu xin được xem xét, hoàn trả số tiền sử dụng đất được miễn cho phần
diện tích đất xây dựng nhà ở xã hội này. Ngày 07/4/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc
Liêu đã có văn bản số 951/UBND-KT trả lời Công ty về vấn đề này như sau: “Do
giá trị tiền sử dụng đất mà Chủ đầu tư phải nộp đã được khấu trừ hết, nên Chủ đầu
tư không có nộp tiền sử dụng đất vào ngân sách Nhà nước; do đó, về nguyên tắc
Nhà nước không hoàn lại tiền sử dụng đất 13.156.900.650 đồng của phần diện tích
29.699,55 m2 đất xây dựng 426 căn nhà xã hội theo như đề nghị của Công ty TNHH
Tư vấn và Đầu tư Tràng An”.

2. Theo quy định tại Điều 12 Nghị định số 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính
phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội, Dự án phát triển nhà ở xã hội được
miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với diện tích đất trong phạm vi dự án
xây dựng nhà ở xã hội đã được phê duyệt. Tuy nhiên, việc xác định và thu, nộp
tiền sử dụng đất; trình tự, thủ tục thực hiện miễn, giảm, hoàn trả tiền sử dụng
đất được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 45/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất, Thông tư số 76/2014/TT-BTC ngày
16/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định số 45/2014/NĐ-CP
ngày 15/5/2014 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất và hướng dẫn cụ thể của Bộ
Tài chính. Do đó, đề nghị Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An liên hệ với Bộ
Tài chính để được hướng dẫn, giải quyết vấn đề này.

Trên đây là ý kiến của Bộ
Xây dựng, đề nghị Công ty TNHH Tư vấn và Đầu tư Tràng An nghiên cứu, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– BT. Trịnh Đình Dũng (để báo cáo);
– Lưu: VT, QLN (2b).

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ NHÀ VÀ
THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN

Nguyễn Mạnh Hà

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *