Tải Công văn 52/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn thực hiện QCVN16:2011/BXD liên quan đến quy cách bao bì đóng gói xi măng trắng do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 52/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn thực hiện QCVN16:2011/BXD liên quan đến quy cách bao bì đóng gói xi măng trắng do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 52/BXD-KHCN   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Nguyễn Trung Hòa
Ngày ban hành: 21/02/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Công nghiệp   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 52/BXD-KHCN

[download]

Nội dung văn bản Công văn 52/BXD-KHCN năm 2014 hướng dẫn thực hiện QCVN16:2011/BXD liên quan đến quy cách bao bì đóng gói xi măng trắng do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số:
52/BXD-KHCN
V/v: Hướng dẫn thực hiện
QCVN16:2011/BXD liên quan đến quy cách bao bì đóng gói xi măng trắng.

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2014

 

Kính
gửi:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long

Bộ Xây
dựng nhận được công văn số 01/2014/CV-BL ngày 10/01/2014 của Công ty Cổ phần
Đầu tư và Công nghiệp Bửu Long về việc sử dụng bao bì có quy cách trọng lượng
tịnh (40±0,4) kg để đóng gói xi măng trắng. Sau khi xem xét văn bản, Bộ Xây
dựng có ý kiến sau:

Bộ Xây
dựng thống nhất để Công ty tiếp tục được sử dụng bao bì quy cách trọng lượng
tịnh (40±0,4) kg dùng cho đóng gói sản phẩm xi măng trắng và lưu thông trên thị
trường. Ngoài việc kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa theo QCVN
16:2011/BXD, cần phải kiểm tra trọng lượng tịnh của xi măng đã ghi trên bao
bì./.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam (để b/cáo);
– Lưu: VT, Vụ KHCN&MT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KHCN&MT

Nguyễn Trung Hòa

 

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *