Tải Công văn 52/2014/BXD-KTXD năm 2014 gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát” thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 52/2014/BXD-KTXD năm 2014 gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát” thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 52/BXD-KTXD   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Phạm Văn Khánh
Ngày ban hành: 17/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Thương mại, đầu tư, chứng khoán, Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 52/BXD-KTXD

[download]

Nội dung văn bản Công văn 52/2014/BXD-KTXD năm 2014 gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế và giám sát” thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ
HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 52/BXD-KTXD
V/v Gia hạn thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết
kế và giám sát” thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh.

Hà Nội, ngày
17 tháng 3 năm 2014

 

Kính gửi: Tổng
công ty cấp nước Sài Gòn TNHH MTV

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 143/TCT-GTTN
ngày 14/01/2014 của Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn một thành
viên đề nghị chấp thuận gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng “Tư vấn thiết kế
và giám sát thuộc dự án giảm thất thoát nước thành phố Hồ Chí Minh”. Sau khi
xem xét, Bộ Xây dựng có ý kiến như sau:

1. Việc lựa chọn nhà thầu thực hiện theo các quy
định của Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11, Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 và Nghị định
số 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu
và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn khác
có liên quan.

2. Việc điều chỉnh tiến độ hợp đồng trong hoạt động
xây dựng thực hiện theo nội dung hợp đồng đã ký kết giữa các bên và phù hợp với
quy định của pháp luật tương ứng với từng thời kỳ. Theo đó, các trường hợp được
điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng, thẩm quyền điều chỉnh đã được quy định tại
Điều 38 của Nghị định số 48/2010/NĐ-CP ngày 07/5/2010 của
Chính phủ về hợp đồng trong hoạt động xây dựng. Tổng công ty cấp nước Sài Gòn
trách nhiệm hữu hạn một thành viên căn cứ vào quy định tại Điều 38 của Nghị định
này để điều chỉnh tiến độ thực hiện hợp đồng cho phù hợp với nội dung hợp đồng
đã ký và quy định của pháp luật.

Tổng công ty cấp nước Sài Gòn trách nhiệm hữu hạn
một thành viên căn cứ ý kiến trên để tổ chức thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Lưu: VT, Vụ KTXD. T06.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG VỤ KINH TẾ XÂY DỰNG

Phạm Văn Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *