Tải Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ năm 2014 thông báo kết quả thẩm định phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ năm 2014 thông báo kết quả thẩm định phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài nguyên và Môi trường   Người ký: Nguyễn Mạnh Hiển
Ngày ban hành: 20/11/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Đất đai, Bưu chính, viễn thông   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ năm 2014 thông báo kết quả thẩm định phần mềm xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ
MÔI TRƯỜNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI
CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5143/BTNMT-CNTT-TCQLĐĐ
V/v thông báo kết quả thẩm định phần mềm xây
dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội, ngày 20
tháng 11 năm 2014

 

Kính gửi: Sở
Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

Căn cứ vào kết quả thẩm định, đánh giá phần mềm xây
dựng, khai thác cơ sở dữ liệu đất đai của Hội đồng thẩm định do Cục Công nghệ
thông tin phối hợp với Tổng cục Quản lý đất đai và Cục Tin học hóa – Bộ Thông
tin và Truyền thông thực hiện.

Bộ Tài nguyên và Môi trường thông báo bổ sung phần
mềm “Xây dựng Hệ thống thông tin đất đai – SouthLis” được phát triển
bởi Công ty Tài nguyên và Môi trường miền Nam – Bộ Tài nguyên và Môi trường vào
danh sách các phần mềm đủ điều kiện ứng dụng trong công tác xây dựng và khai
thác cơ sở dữ liệu đất đai (ELIS, ViLIS, TMV.LIS, SouthLis).

Các Sở Tài nguyên và Môi trường căn cứ nhu cầu và
tình hình thực tế tại địa phương có thể lựa chọn một trong các phần mềm trong
danh sách trên để phục vụ công tác quản lý nhà nước về đất đai trong phạm vi
tỉnh/thành phố cho phù hợp.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc
về việc lựa chọn phần mềm đề nghị phản ánh về Cục Công nghệ thông tin, Tổng cục
Quản lý đất đai để được giải đáp.

 

 

Nơi nhận:
– Như trên;
– Bộ trưởng Nguyễn Minh Quang (để b/c);
– Thứ trưởng Nguyễn Linh Ngọc (để phối hợp chỉ đạo);
– Tổng cục Quản lý đất đai;
– Cục Công nghệ thông tin;
– Cty TNMT miền Nam;
– Lưu: VT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Nguyễn Mạnh Hiển

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *