Tải Công văn 508/BXD-GĐ năm 2014 đôn đốc kiểm định cột tháp anten truyền thông cao từ 100m trở lên do Bộ Xây dựng ban hành – Word, PDF [Download]

Công văn 508/BXD-GĐ năm 2014 đôn đốc kiểm định cột tháp anten truyền thông cao từ 100m trở lên do Bộ Xây dựng ban hành

Tóm tắt văn bản

Trích lược
Số hiệu: 508/BXD-GĐ   Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng   Người ký: Bùi Phạm Khánh
Ngày ban hành: 24/03/2014   Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật   Số công báo: Đang cập nhật
Lĩnh vực: Xây dựng nhà ở, đô thị   Tình trạng: Đã biết
Từ khóa:
Công văn 508/BXD-GĐ

[download]

Nội dung văn bản Công văn 508/BXD-GĐ năm 2014 đôn đốc kiểm định cột tháp anten truyền thông cao từ 100m trở lên do Bộ Xây dựng ban hành

BỘ XÂY DỰNG
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————-

Số: 508/BXD-GĐ
V/v đôn đốc kiểm định cột
tháp anten truyền thông cao từ 100m trở lên.

Hà Nội, ngày 24 tháng 03 năm 2014

 

Kính gửi:

– Bộ Thông tin và Truyền thông
– UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
– Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten có chiều cao từ 100m
trở lên

Ngày 11/11/2013 Bộ Xây dựng đã có công văn số 2379/BXD-GĐ gửi Bộ Thông
tin và Truyền thông, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và chủ đầu
tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten có chiều cao từ 100m trở lên.
Theo đó, UBND các tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương tổ chức kiểm tra việc kiểm định an toàn và sự tuân thủ pháp
luật của chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng các công trình tháp anten có chiều cao
từ 100m trở lên. Để đảm bảo tiến độ việc kiểm định các công trình cột tháp
anten và lập báo cáo hoàn thành trước ngày 15/4/2014, Bộ Xây dựng yêu cầu:

1. Chủ đầu tư, chủ quản lý sử dụng công trình cột tháp anten có chiều
cao từ 100m trở lên:

– Khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ kiểm định an toàn các cột tháp anten
truyền thông theo các nội dung yêu cầu tại công văn số 2379/BXD-GĐ ngày
11/11/2013. Đối với các công trình mới đưa vào sử dụng, đang trong thời gian
bảo hành, chủ đầu tư hoặc chủ quản lý sử dụng công trình tiến hành kiểm tra, rà
soát, đánh giá và kiểm định (nếu có nghi ngờ về an toàn công trình) các nội
dung theo yêu cầu tại công văn số 2379/BXD-GĐ .

– Tổ chức thực hiện bảo hành, bảo trì công trình theo quy định. Đối với
các công trình đã đưa vào sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì, chủ đầu tư
hoặc chủ quản lý sử dụng công trình tổ chức
lập, phê duyệt và thực hiện quy trình bảo trì theo quy định tại Nghị định số
114/2010/NĐ-CP ngày 16/12/2010 của Chính phủ về bảo trì công trình xây dựng.

2. Đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đôn đốc Sở Xây dựng khẩn trương tiến hành kiểm tra các chủ
đầu tư, chủ quản lý sử dụng trong việc kiểm định các công trình tháp anten
truyền thông trên địa bàn (kết quả kiểm định gửi về Bộ Xây dựng trước ngày
15/4/2014); Sở Xây dựng sau khi kiểm tra và lập báo cáo nhanh gửi về Bộ Xây
dựng trước ngày 5/4/2014
.

Bộ Xây dựng thông báo, đề nghị Quý cơ quan, các đơn vị khẩn trương thực
hiện.

 

 

Nơi nhận:
Như trên;
– Bộ trưởng BXD (để b/c);
– Lưu: VT, GĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Bùi Phạm Khánh

 

[download]

Related Posts

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *